EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014’

I.     INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2014r.

 

Etap pisemny egzaminu (fotograf i fototechnik)

 

23 czerwca

poniedziałek

godz.1200 – 1400

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
(IVTA,B,C,D,  absolwenci technikum, szkoły policealnej i szkoły zasadniczej  poprawiający etap pisemny egzaminu)

Zdający zgłaszają się na egzamin o godz. 11.30

Etap praktyczny egzaminu (fototechnik)

 

od 24 do 27 czerwca

od wtorku
do piątku

Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
(IVTA,B,C,D;   absolwenci technikum i szkoły policealnej poprawiający etap praktyczny egzaminu)

Zdający zgłaszają się na egzamin

I zmiana – godz. 8.30

II zmiana – godz. 14.30

 

Etap praktyczny egzaminu (fotograf)

 

Od 01.07

do 08.07

od wtorku

Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (absolwenci  szkoły zasadniczej poprawiający etap praktyczny egzaminu)

Uczniowie zgłaszają się na egzamin

I zmiana – godz. 8.30

II zmiana – godz. 13.30

 

 

Deklaracja – chęć przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym zawodzie deklarujemy do 20 grudnia

Osoby, które złożyły deklarację i:

- nie przystąpiły do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego
etapu tego egzaminu,

-   przerwały egzamin zawodowy albo nie uzyskały wymaganej do zdania
liczby punktów z danego etapu,

mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, najwcześniej za rok od daty ukończenia szkoły lub przystąpienia do egzaminu lub jego etapu.

Po upływie 3 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu zawodowego zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.

Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w  uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art.71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty.

                              Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w  którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

                           Opinię, uczeń/słuchacz przekazuje dyrektorowi szkoły/placówki w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

I.     PRZEBIEG EGZAMINU ZAWODOWEGO

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach decyzję podejmuje przewodniczący SZN.

ETAP PISEMNY egzaminu zawodowego

Czas trwania egzaminu wynosi 120 minut.

Dla zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zdających z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania  i o potrzebie kształcenia specjalnego czas ten może być wydłużony nie więcej niż o 30 minut

70 PYTAŃ

50 CZĘŚĆ ZAWODOWA (50% ZALICZA)

20 PYTAŃ CZĘŚĆ EKONOMICZNA (30% ZALICZA)

 

ETAP PRAKTYCZNY egzaminu zawodowego (75% – zalicza)

 

SZKOŁA ZASADNICZA – trwa 180 minut + 30min instruktaż wstępny  i polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. 3 zdających uczniów ocenia na bieżąco 3 egzaminatorów punktując
0/1 kolejne działania podejmowane w obszarach:

-        PLANOWANIE (uczniowie wypełniają formularz ”Plan działania”),

-        ORGANIZOWANIE (uczniowie przystępują do przygotowania i zorganizowania stanowiska pracy),

-        WYKONYWANIE – (uczniowie podejmują czynności związane z wykonaniem zadania, podczas wykonywania zadań stosują się do ogólnych i stanowiskowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracują nie stwarzając zagrożeń dla życia i zdrowia),

-        PREZENTOWANIE – (uczniowie prezentują efekty pracy z uwzględnieniem oceny jakości wykonania).

 

TECHNIKUM  i SZKOŁA POLICEALNA – trwa 240 minut + 30min instruktaż wstępny i polega na  opracowaniu/napisaniu  projektu realizacji określonych prac  i wykonaniu określonej pracy/prac na stanowisku egzaminacyjnym zgodnie ze standardem wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu.

 

Szczegółowe informacje na stronach:

www.oke.waw.pl

www.cke.edu.pl

1