EGZAMIN Z KWALIFIKACJI A.20 A.25
(dotyczy uczniów klas III i IV oraz absolwentów kursów kwalifikacyjnych)

Podstawa prawna:
– art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.)
– rozporządzenia MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673)
– rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2017 r., poz.1663)
– rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 188, ze zm.)

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany
w terminie 
ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Sesja 1: styczeń-luty 2018 r.

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2018 do 9 września 2017 r.


Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie w sekretariacie szkoły 23 marca 2018 r. od godziny 1200.

 

Sesja 2: czerwiec-lipiec 2018 r.

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 r. do 18 lutego 2018 r.


Deklaracja – chęć przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w danym zawodzie
deklarujemy nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszoną przez
dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego.
Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły/placówki.

Osoby, które złożyły deklarację i:

 • nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu
 • nie przystąpiły do egzaminu lub jego części egzaminu w wyznaczonym terminie,
 • przerwały egzamin lub jego część lub którym unieważniono egzamin,

mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części. Uczniowie przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów.

Przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

 

Dostosowanie warunków i formy egzaminu zawodowego dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Na podstawie:

 • posiadanego orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym specjalistycznej)
  o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia
 • pozytywnej opinii rady pedagogicznej

zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może przystąpić
do egzaminu
zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych / możliwości psychofizycznych oraz stanu zdrowia.

Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje informację o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych zdających.

Sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego
do potrzeb i 
możliwości uczniów (słuchaczy) lub absolwentów wskazuje rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania określonych
w informacji Dyrektora CKE.

 

II. PRZEBIEG EGZAMINU ZAWODOWEGO Z KWALIFIKACJI

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
Po rozdaniu arkuszy 
egzaminacyjnych spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza OKE. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.

Szczegółowe informacje na stronach:
www.oke.waw.pl
www.cke.edu.pl
www.fotospokojna.com (zakładka egzamin z kwalifikacji)

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery