Oferta kursów

Fototechnik – A.20 Rejestracja i obróbka obrazu

Opis kursu:

Program nauczania kursu uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie fototechnik w zakresie kwalifikacji A.20 Rejestracja i obróbka obrazu.
Kurs trwa 3 semestry.
Zajęcia odbywać się będą w trybie zjazdowym, co do zasady w co drugi weekend w godzinach 08:00 – 18:00 (do 12 godzin zajęć dziennie).

Kurs obejmuje organizację prac fotograficznych, rejestrację, kopiowanie i obróbkę obrazu.

Plan kursu kwalifikacyjnego
A.20 Rejestracja i obróbka obrazu

sem.1 (min. 300 godz.)

 1. Podstawy fotografii
 2. Procesy fotograficzne
 3. Rysunek i kompozycja
 4. Technika cyfrowa w fotografii
 5. Techniki fotograficzne (fotografia analogowa cz-b – praca w ciemni i atelier)
 6. Urządzenia fototechniczne
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

sem.2 (min. 240 godz.)

 1. Podstawy fotografii
 2. Procesy fotograficzne
 3. Kompozycja w sztukach wizualnych
 4. Kompetencje personalne i społeczne
 5. Technika cyfrowa w fotografii
 6. Techniki fotograficzne (fotografia cyfrowa – praca w studio i w plenerze)
 7. Urządzenia fototechniczne cd.
 8. Elektroniczne techniki obrazowania (Photoshop)

sem.3 (min. 240 godz.)

 1. Estetyka fotografii
 2. Elektroniczna obróbka obrazu (Photoshop cd.)
 3. Techniki fotograficzne (fotografia cyfrowa – praca w studio i w plenerze)
 4. Podstawy działalności gospodarczej
 5. Język angielski w fotografii
 6. Praktyka zawodowa u pracodawców

Uczestnik kursu:

 • w zakresie organizacji prac fotograficznych:
 1. przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;
 2. organizuje miejsca na potrzeby planu fotograficznego;
 3. określa metody rejestracji obrazu;
 4. dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;
 5. przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego;
 6. wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
 7. sporządza dokumentację z zakresu planowania i organizacji prac fotograficznych.
 • w zakresie rejestracji obrazu:
 1. przestrzega zasad rejestracji obrazu;
 2. rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;
 3. wykonuje zdjęcia plenerowe;
 4. wykonuje zdjęcia studyjne;
 5. wykonuje zdjęcia techniczne;
 6. posługuje się sprzętem fotograficznym i oświetleniowym stosowanym podczas rejestracji obrazu.
 • w zakresie kopiowania i obróbki obrazu
 1. dobiera sprzęt i urządzenia do kopiowania, obróbki i wizualizacji obrazu;
 2. wykonuje kopie obrazów na materiałach fotograficznych;
 3. wykonuje obróbkę chemiczną materiałów fotograficznych;
 4. wykonuje skanowanie oryginałów;
 5. dokonuje cyfrowej obróbki obrazu;
 6. drukuje obrazy z plików graficznych;
 7. archiwizuje obrazy;
 8. wykonuje konserwację sprzętu i urządzeń do powielania i obróbki obrazu.

Zajęcia są prowadzone w pracowniach wyposażonych zgodnie z podstawą programową przez wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych).

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.20.
Po ukończeniu kursu słuchacze składają w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Dyplom w zawodzie otrzymuje ta osoba, która posiada odpowiednie dla zawodu wykształcenie oraz zda egzaminy w zakresie wszystkich kwalifikacji przewidzianych w podstawie programowej kształcenia danego zawodu.

Warunki uczestnictwa:

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność dopełnienia poniższych formalności:

 1. złożenie w sekretariacie szkoły:
  a) podania o przyjęcie na kurs (pobranego ze strony szkoły http://fotospokojna.com/kursy-kwalifikacyjne/dokumenty/),
  b) kserokopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał świadectwa należy okazać do wglądu podczas składania dokumentów).

W terminie 2 tygodni od rozpoczęcia kursów należy dostarczyć do sekretariatu szkoły zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie fototechnik (skierowanie na badania wydaje szkoła).

Nabywane uprawnienia:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego” wydawane są na podstawie § 9 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dziennik )Ustaw 2012 Nr 34 poz. 186) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

“Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie” – otrzymuje osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie.

Egzamin organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, a przeprowadzany w Ośrodku Egzaminacyjnym funkcjonującym w Zespole Szkół Fototechnicznych.

Po potwierdzeniu kwalifikacji A.20 oraz uzupełnienia wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej uzyskuje się dyplom fotografa. Natomiast po potwierdzeniu kwalifikacji A.20 A.25 oraz udokumentowaniu posiadania średniego wykształcenia ogólnego uzyskuje się dyplom fototechnika.

 


Fototechnik – A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Opis kursu:

Program nauczania kursu uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie fototechnik w zakresie kwalifikacji A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.
Kurs trwa 1 semestr.
Zajęcia odbywać się będą w trybie zjazdowym, co do zasady w co drugi weekend w godzinach 8:00 – 18:00 (do 12 godzin zajęć dziennie).

Kurs obejmuje przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych oraz wykonywanie projektów multimedialnych.

Plan kursu kwalifikacyjnego
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

sem.1 (min. 230 godz.)

 1. Grafika wektorowa
 2. Animacja i efekty specjalne
 3. Montaż filmów i dźwięku
 4. Internetowe projekty multimedialne
 5. Przetwarzanie danych w procesach obrazowania
 6. Praktyka zawodowa u pracodawców

Komputery: PC i Macintosh
Programy Adobe: Illustrator, Flash, Dreamweaver, Photoshop, Premiere

Uczestnik kursu:

 • określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych,
 • rozpoznaje formaty oraz typy materiałów analogowych i cyfrowych,
 • gromadzi oraz kataloguje materiały cyfrowe,
 • przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych,
 • określa metody i techniki rejestrowania materiałów w postaci cyfrowej,
 • rejestruje materiały w postaci cyfrowej,
 • dobiera oprogramowanie do tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych,
 • przestrzega zasad i stosuje techniki tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych,
 • tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń,
 • dobiera metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych,
 • stosuje system zarządzania barwą do wykonania projektów multimedialnych,
 • wykonuje prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania,
 • stosuje metody i techniki tworzenia internetowych projektów multimedialnych,
 • wykonuje projekty multimedialne przeznaczone do publikacji w Internecie,
 • przestrzega zasad publikacji i aktualizacji gotowego projektu internetowego,
 • publikuje internetowe projekty multimedialne.

W ramach kursu realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu przetwarzania danych w procesach obrazowania, grafiki wektorowej, animacji i efektów specjalnych, montażu filmów i dźwięku, tworzenia internetowych projektów multimedialnych.

Zajęcia są prowadzone w pracowniach wyposażonych zgodnie z podstawą programową przez wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych).

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.25.
Po ukończeniu kursu słuchacze składają w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Dyplom w zawodzie otrzymuje ta osoba, która posiada odpowiednie dla zawodu wykształcenie oraz zda egzaminy w zakresie wszystkich kwalifikacji przewidzianych w podstawie programowej kształcenia danego zawodu.

Warunki uczestnictwa:

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność dopełnienia poniższych formalności:

 1. złożenie w sekretariacie szkoły:
  a) podania o przyjęcie na kurs (pobranego ze strony szkoły http://fotospokojna.com/kursy-kwalifikacyjne/dokumenty/),
  b) kserokopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał świadectwa należy okazać do wglądu podczas składania dokumentów).

W terminie 2 tygodni od rozpoczęcia kursów należy dostarczyć do sekretariatu szkoły zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie fototechnik (skierowanie na badania wydaje szkoła).

Nabywane uprawnienia:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego” wydawane są na podstawie § 9 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dziennik Ustaw 2012 Nr 34 poz. 186) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

“Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie” – otrzymuje osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie.
Egzamin organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, a przeprowadzany w Ośrodku Egzaminacyjnym funkcjonującym w Zespole Szkół Fototechnicznych.

Po potwierdzeniu kwalifikacji A.20 i A.25 oraz udokumentowaniu posiadania średniego wykształcenia ogólnego uzyskuje się dyplom fototechnika.

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego