Oferta kursów

Technik fotografii i multimediów

AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Opis kursu:

Program nauczania kursu uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie Technik fotografii i multimediów w zakresie kwalifikacji AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.
Kurs trwa 4 semestry.
Zajęcia odbywać się będą w trybie zjazdowym, co do zasady w co drugi weekend w godzinach 08:00 – 18:00 (do 12 godzin zajęć dziennie).

Plan kursu kwalifikacyjnego
AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

sem.1 (min. 202 godz.)

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Podstawy fotografii
 3. Rysunek i kompozycja
 4. Techniki fotograficzne
 5. Obrazy cyfrowe w fotografii
 6. Procesy powstawania obrazów
 7. Urządzenia w technikach obrazowania

sem.2 (min. 210 godz.)

 1. Kompozycja w sztukach wizualnych
 2. Podstawy fotografii
 3. Rysunek i kompozycja
 4. Techniki fotograficzne 
 5. Cyfrowa obróbka obrazu
 6. Obrazy cyfrowe w fotografii
 7. Procesy powstawania obrazów
 8. Urządzenia w technikach obrazowania

sem.3 (min. 202 godz.)

 1. Estetyka fotografii
 2. Podstawy fotografii
 3. Techniki fotograficzne
 4. Język angielski zawodowy w fotografii
 5. Cyfrowa obróbka obrazu
 6. Urządzenia w technikach obrazowania
 7. Praktyki zawodowe

sem.4 (min. 202 godz.)

 1. Działalność gospodarcza w fotografii
 2. Estetyka fotografii
 3. Kompetencje personalne i społeczne
 4. Techniki fotograficzne
 5. Cyfrowa obróbka obrazu
 6. Praktyka zawodowa

Uczestnik kursu:

 • w zakresie organizacji prac fotograficznych:
 1. przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;
 2. organizuje miejsca na potrzeby planu zdjęciowego;
 3. określa metody rejestracji obrazu;
 4. dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego;
 5. wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
 6. sporządza plan wykonywania prac fotograficznych.
 • w zakresie rejestracji obrazu:
 1. przestrzega zasad rejestracji obrazu;
 2. posługuje się sprzętem fotograficznym;
 3. stosuje sprzęt oświetleniowy podczas rejestracji obrazu;
 4. rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;
 5. wykonuje zdjęcia plenerowe;
 6. wykonuje zdjęcia studyjne;
 7. wykonuje zdjęcia techniczne.
 • w zakresie kopiowania i obróbki obrazu
 1. dobiera sprzęt i urządzenia do obróbki i publikacji obrazu;
 2. wykonuje kopie obrazów z wykorzystaniem różnych technik;
 3. wykorzystuje oprogramowanie graficzne do obróbki obrazu;
 4. dokonuje obróbki obrazu;
 5. przygotowuje obrazy do publikacji;
 6. drukuje obrazy;
 7. publikuje obrazy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. archiwizuje obrazy;
 9. wykonuje konserwację wykorzystywanego sprzętu.

Zajęcia są prowadzone w pracowniach wyposażonych zgodnie z podstawą programową przez wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych).

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.23.
Po ukończeniu kursu słuchacze składają w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Dyplom w zawodzie otrzymuje ta osoba, która posiada odpowiednie dla zawodu wykształcenie oraz zda egzaminy w zakresie wszystkich kwalifikacji przewidzianych w podstawie programowej kształcenia danego zawodu.

Warunki uczestnictwa:

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność dopełnienia poniższych formalności:

 1. złożenie w sekretariacie szkoły:
 • podania o przyjęcie na kurs (pobranego ze strony szkoły http://fotospokojna.com/kursy-kwalifikacyjne-2/dokumenty/),
 • kserokopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał świadectwa należy okazać do wglądu podczas składania dokumentów),
 • zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie fototechnik (skierowanie na badania wydaje szkoła).

Nabywane uprawnienia:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego” wydawane są na podstawie § 9 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dziennik )Ustaw 2012 Nr 34 poz. 186) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

“Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie” – otrzymuje osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie.

Egzamin organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, a przeprowadzany w Ośrodku Egzaminacyjnym funkcjonującym w Zespole Szkół Fototechnicznych.

Po potwierdzeniu kwalifikacji AU.23 oraz uzupełnienia wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej uzyskuje się dyplom fotografa. Natomiast po potwierdzeniu kwalifikacji AU.23 AU.28 oraz udokumentowaniu posiadania średniego wykształcenia ogólnego uzyskuje się dyplom Technika fotografii i multimediów.

 


Technik fotografii i multimediów

A.28 Realizacja projektów multimedialnych

Opis kursu:

Program nauczania kursu uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie fototechnik w zakresie kwalifikacji AU.28 Realizacja projektów multimedialnych.
Kurs trwa 2 semestry.
Zajęcia odbywać się będą w trybie zjazdowym, co do zasady w co drugi weekend w godzinach 8:00 – 18:00 (do 12 godzin zajęć dziennie).

Plan kursu kwalifikacyjnego
AU.28 Realizacja projektów multimedialnych

sem.1 (min. 224 godz.)

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Działalność gospodarcza w fotografii
 3. Techniki multimedialne
 4. Montaż filmów i dźwięku
 5. Przetwarzanie danych w procesach obrazowania
 6. Grafika wektorowa

sem.2 (min. 226 godz.)

 1. Kompetencje personalne i społeczne
 2. Internetowe projekty multimedialne
 3. Animacja i efekty specjalne
 4. Język angielski zawodowy w fotografii
 5. Grafika wydawnicza
 6. Praktyki zawodowe

Uczestnik kursu:

 • w zakresie przygotowywania materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych:
 1. posługuje się oprogramowaniem do przygotowania materiałów cyfrowych;
 2. pozyskuje i edytuje materiały graficzne;
 3. tworzy obiekty grafiki rastrowej;
 4. projektuje obiekty grafiki wektorowej;
 5. tworzy obiekty animowane;
 6. pozyskuje i edytuje materiały wideo;
 7. pozyskuje i edytuje materiały dźwiękowe;
 8. pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku 3D;
 9. obsługuje skanery i drukarki 3D;
 10. kataloguje materiały cyfrowe.
 • w zakresie wykonywania i publikacji projektów multimedialnych:
 1. dobiera narzędzia do tworzenia projektów multimedialnych;
 2. przestrzega zasad tworzenia projektu multimedialnego;
 3. tworzy kompozycję graficzną projektu multimedialnego;
 4. projektuje prezentacje multimedialne;
 5. dokonuje montażu plików graficznych, filmowych i dźwiękowych;
 6. stosuje efekty specjalne w projektach multimedialnych;
 7. projektuje fotokasty i galerie internetowe;
 8. publikuje projekty multimedialne w oparciu o system zarządzania treścią;
 9. publikuje projekty multimedialne w mediach cyfrowych.

 

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.28.
Po ukończeniu kursu słuchacze składają w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Dyplom w zawodzie otrzymuje ta osoba, która posiada odpowiednie dla zawodu wykształcenie oraz zda egzaminy w zakresie wszystkich kwalifikacji przewidzianych w podstawie programowej kształcenia danego zawodu.

Warunki uczestnictwa:

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność dopełnienia poniższych formalności:

 1. złożenie w sekretariacie szkoły:
  • podania o przyjęcie na kurs (pobranego ze strony szkoły http://fotospokojna.com/kursy-kwalifikacyjne-2/dokumenty/),
  • kserokopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał świadectwa należy okazać do wglądu podczas składania dokumentów),
  • zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie fototechnik (skierowanie na badania wydaje szkoła).

Nabywane uprawnienia:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego” wydawane są na podstawie § 9 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dziennik Ustaw 2012 Nr 34 poz. 186) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

“Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie” – otrzymuje osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie.
Egzamin organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, a przeprowadzany w Ośrodku Egzaminacyjnym funkcjonującym w Zespole Szkół Fototechnicznych.

Po potwierdzeniu kwalifikacji AU.23 i AU.28 oraz udokumentowaniu posiadania średniego wykształcenia ogólnego uzyskuje się dyplom Technika fotografii i multimediów.

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego