Koncepcja pracy szkoły

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

 

Misja szkoły

Zespół Szkół Fototechnicznych to miejsce, w którym:

 • Nauka – jest źródłem radości i niezapomnianą przygodą,
 • Nauczyciel – organizatorem czasu i przewodnikiem w podróży ku dorosłości,
 • Uczeń – partnerem nauczyciela o mniejszym doświadczeniu,
 • Budynek szkolny – barwną oazą bezpieczeństwa,
 • Klasa szkolna – zespołem rówieśników, z którym uczeń zmienia świat,
 • Rodzice – są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami.

 

Wizja szkoły

Konsekwencją tak rozumianej misji szkoły jest taka jej wizja, w której odzwierciedlą się wszystkie zawarte w niej elementy, odnoszące się do funkcji dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej.

W zakresie dydaktyki szkoła:

 • pracuje w oparciu o nowoczesne i zgodne z obowiązującą podstawą programową programy nauczania,
 • stosuje innowacje pedagogiczne,
 • realizuje programy nauczania metodami aktywizującymi, w tym metodą projektu,
  a także interaktywnymi technikami multimedialnymi oraz informacyjno-komunikacyjnymi,
 • indywidualizuje proces nauczania oraz wymagania edukacyjne stosownie do możliwości uczniów,
 • wspiera uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • stosuje motywacyjny system oceniania uczniów z elementami oceniania kształtującego,
 • organizuje różnorodne pod względem form i treści zajęcia pozalekcyjne,
 • organizuje praktyczną naukę zawodu we współpracy z profesjonalnymi firmami
  i zakładami pracy,
 • mierzy swoje osiągnięcia różnorodnymi metodami diagnostycznymi.

W zakresie wychowania i opieki szkoła:

 • posiada i realizuje, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami środowiska, program wychowawczo-profilaktyczny oraz plan doradztwa zawodowego,
 • współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz młodzieży,
 • wspiera uczniów w realizacji ich potrzeb psychologicznych, organizując pomoc na terenie placówki i poza nią,
 • dba o przyjazną każdemu uczniowi atmosferę,
 • utrzymuje regularne kontakty z rodzicami, organizując dla nich spotkania pedagogizacyjne, informacyjne oraz indywidualne,
 • wspiera samorządność uczniowską,
 • organizuje pomoc materialną dla uczniów o niższych statusach społecznych,
 • zagospodarowuje czas wolny uczniów.

Równie istotnym elementem funkcjonowania szkoły jest zarządzanie nią i organizacja jej pracy. Ważnymi ich aspektami są:

 • dbanie o właściwą organizację pracy szkoły i jej codziennej działalności,
 • inspirowanie kadry pedagogicznej i młodzieży do działań twórczych i innowacyjnych,
 • umożliwianie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez uczestnictwo w zewnętrznych
  i wewnętrznych formach kształcenia,
 • stworzenie inspirującego do działań systemu nadzoru pedagogicznego oraz motywacyjnego systemu nagradzania za wyróżniające wyniki pracy,
 • dokumentowanie pracy szkoły zgodne z przepisami oświatowymi i prawa,
 • tworzenie atmosfery sprzyjającej właściwym stosunkom międzyludzkim poprzez bogacenie życia szkolnego, współodpowiedzialność za szkołę i losy jej absolwentów.

 

Model absolwenta

Absolwent Zespołu Szkół Fototechnicznych powinien:

 • być dobrze przygotowany do pełnienia obowiązków zawodowych i kontynuowania nauki na wyższym etapie edukacyjnym,
 • mieć świadomość konieczności uczenia się przez całe życie,
 • uczestniczyć w życiu środowiska, w którym żyje i pracuje, przestrzegając obowiązujących w nim norm moralnych, kulturowych i społecznych,
 • posiadać wysoką kulturę osobistą i przestrzegać zasad kultury zawodu,
 • podejmować samodzielnie decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność,
 • rozwijać zainteresowania, pasje i aktywność twórczą,
 • umiejętnie komunikować się z innymi i współpracować w grupie,
 • być człowiekiem empatycznym i wrażliwym na potrzeby innych, a także tolerancyjnym wobec innych sposobów życia, przekonań i postaw,
 • dbać o dobra własne i szanować dobra społeczne,
 • znać, rozumieć i przestrzegać przepisów prawa,
 • godnie reprezentować kraj, społeczność lokalną i miejsce pracy.

 

Cele szkoły

Cele główne szkoły:

 • Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • Przygotowanie uczniów do satysfakcjonującego pełnienia ról zawodowych
  i społecznych,
 • Promowanie szkoły w środowisku miasta,
 • Doskonalenie kadry pedagogicznej w celu optymalnej realizacji wizji szkoły,
 • Wprowadzenie innowacji pedagogicznych,
 • Podniesienie efektywności nauczania matematyki w technikum,
 • Mobilizacja rodziców uczniów, przedstawicieli środowisk zawodowych, a także autorytetów moralnych, wiedzy i kultury do współpracy w zakresie uzyskania wysokich wyników edukacji i wychowania młodzieży.

 

Zadania i sposób realizacji celów koncepcji pracy szkoły w roku 2017/2018

 

Cel Zadania Realizator Termin
Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Zespół zadaniowy

Pedagodzy szkolni

Wrzesień
Oferta zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych
Nauczyciele

Podmioty zewnętrzne

Cały rok
Bogacenie codziennego życia szkolnego (obchody uroczystości państwowych, religijnych, szkolnych i zgodnych z kalendarzem) Samorząd szkolny

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagodzy szkolni

Cały rok
Mobilizacja uczniów do zdrowej rywalizacji w zakresie wiedzy, umiejętności i osiągnięć sportowych Nauczyciele przedmiotów

Nauczyciele wychowania fizycznego

Cały rok
Stwarzanie warunków do prezentowania indywidualnych osiągnięć Kierownictwo szkoły

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Cały rok
Popularyzowanie uczestnictwa
w projektach krajowych i międzynarodowych
Koordynator współpracy zagranicznej

Koordynator projektu Erasmus+

Nauczyciele

Cały rok
Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały edukacyjne Dyrektor

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi
Przygotowanie uczniów do satysfakcjonującego pełnienia ról zawodowych i społecznych Doradztwo zawodowe Koordynator doradztwa zawodowego

Pedagodzy szkolni

Nauczyciele

Cały rok
Organizacja zajęć praktycznych
u pracodawców
Kierownik szkolenia praktycznego Wg harmonogramu
Oferta zajęć z zakresu profilaktyki
i rozwoju osobistego
Pedagodzy szkolni

Instytucje zewnętrzne

Wg harmonogramu
Prowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz etyki Dyrektor

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie i etyki

Cały rok
Uczestnictwo w spotkaniach
i warsztatach pogłębiających kompetencje zawodowe
Kierownik szkolenia praktycznego

Pedagodzy szkolni

Nauczyciele

Cały rok
Promowanie szkoły w środowisku miasta Obecność szkoły w: Targach Edukacyjnych m.st. Warszawy, Turnieju Zawodów, Miasteczku Zawodów, targach edukacyjnych organizowanych przez gimnazja Kierownictwo szkoły, Nauczyciele zgodnie
z „Przydziałem stałych prac
i dodatkowych obowiązków”
Wg kalendarza
Obsługa fotograficzna uroczystości
i imprez miejskich/dzielnicowych
Kierownik praktycznej nauki zawodu w szkole

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Wg kalendarza
Organizacja Dnia Otwartego Kierownictwo szkoły

Nauczyciele

26.04.2018
Organizacja konkursu fotograficznego dla gimnazjalistów Elżbieta Sokołowska

Anna Chwedyna

Maria Ruszczyńska

Marzec 2018
Organizacja konkursu graficznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dorota Okoń

Małgorzata Frączek

Marzec 2018
Organizacja konkursu języka angielskiego dla uczniów techników „English Contest 2018” Paulina Piasecka

Nauczyciele języka angielskiego

Marzec 2018
Organizacja wystaw na terenie miasta Kierownik pracowni zajęć praktycznych

Renata Woroniecka

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Wg kalendarza
Otwarte drzwi dla kandydatów Kierownictwo szkoły Wg potrzeb
Prowadzenie i uaktualnianie szkolnej strony internetowej Kierownik pracowni zajęć praktycznych

Angelika Kowalska

Justyna Gorlicka

Cały rok
Doskonalenie kadry pedagogicznej w celu optymalnej realizacji wizji szkoły Przygotowanie oferty Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Izabela Suliga Wrzesień
Upublicznianie ofert szkoleniowych instytucji zewnętrznych Z-ca dyrektora Cały rok
Ewaluacja wewnętrzna formą doskonalenia kompetencji nauczycielskich Zespół ds. ewaluacji Czerwiec
Dokonanie przydziału obowiązków dodatkowych oraz stworzenie systemu opieki nad nauczycielami nowoprzyjętymi i będącymi na drodze awansu zawodowego Dyrektor Sierpień/wrzesień
Wprowadzenie innowacji pedagogicznych Wdrożenie do praktyki szkolnej innowacji:

·      Nowe technologie w fotografii i filmie

·      Język angielski z wykorzystaniem metod aktywizujących i programów multimedialnych

 

Nauczyciele technik fotograficznych i podstaw fotografii w klasie I CAN:

·      Magdalena Drobnik

·      Magdalena Markiewicz

Nauczyciele języka angielskiego w klasie I TAN:

·      Paulina Piasecka

·      Katarzyna Reiwer

Cały rok
Sformułowanie zasad realizacji innowacji pedagogicznych, które zostaną wprowadzone od roku 2018/2019 Nauczyciele zainteresowani wprowadzeniem innowacji

Zespoły przedmiotowe nauczycieli

Do końca lutego 2018
Podpisanie porozumień o współpracy z firmami fotograficznymi/stowarzyszeniami fotografików Dyrektor Do końca marca 2018
Podniesienie efektywności nauczania matematyki w technikum Ustalenie wniosków z analizy wyników egzaminu maturalnego w roku 2017

Ustalenie wniosków z analizy próbnego egzaminu maturalnego

Zespół nauczycieli matematyki Wrzesień

 

Listopad

Wdrażanie wniosków z analizy egzaminów do praktyki szkolnej Zespół nauczycieli matematyki Cały rok
Przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych z matematyki Dyrektor

Zespół nauczycieli matematyki

Listopad

Wg harmonogramu ustalonego przez zespół nauczycieli matematyki

Mobilizacja rodziców uczniów, przedstawicieli środowisk zawodowych, a także autorytetów moralnych, wiedzy i kultury do współpracy w zakresie uzyskania wysokich wyników edukacji i wychowania młodzieży Stworzenie planu pedagogizacji rodziców Pedagodzy szkolni

Wychowawcy

Wrzesień
Wspieranie działalności Rady Rodziców Dyrektor

Z-ca dyrektora

Wychowawcy

Cały rok
Stała obecność pedagogów szkolnych
i dyżury psychologa z PPP
Pedagodzy szkolni

Psycholog z PPP

Cały rok
Organizacja dni języka angielskiego, nauk ścisłych i fotografii oraz akcji wolontariatu z udziałem przedstawicieli firm, stowarzyszeń, uczelni wyższych i instytucji zewnętrznych Kierownictwo szkoły

Nauczyciele

Wg harmonogramu
i potrzeb
Konsultacje w zakresie dostosowania programów nauczania i metod pracy do wymogów współczesnego rynku zawodowego i technologicznego Nauczyciele Cały rok
Poszerzenie współpracy z firmami fotograficznymi/stowarzyszeniami fotografików Dyrektor

Nauczyciele

Cały rok
Realizacja szkolnego programu Edukacji Kulturalnej Joanna Rogowska

Nauczyciele

Cały rok
1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego