Koncepcja pracy szkoły

Zatwierdzony UchwałąRady Pedagogicznej ZSF

Nr 325/12/09/2013 z dnia 12.09.2013 r.

 

Harmonogram realizacji celów koncepcji pracy szkoły

w roku 2013/2014

Cel Zadania Realizator Termin
Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia Aktualizacja programów nauczania, wychowania i profilaktyki na rok szkolny Nauczyciele

Pedagodzy szkolni

Wrzesień
Oferta zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Nauczyciele

Podmioty zewnętrzne

Cały rok
Bogacenie codziennego życia szkolnego (obchody uroczystości państwowych, religijnych i szkolnych) Samorząd szkolny

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagodzy szkolni

Cały rok
Mobilizacja uczniów do zdrowej rywalizacji w zakresie wiedzy, umiejętności i osiągnięć sportowych Nauczyciele przedmiotów

Nauczyciele wychowania fizycznego

Cały rok
Stwarzanie warunków do prezentowania indywidualnych osiągnięć Kierownictwo szkoły

Nauczyciele przedmiotów zawodowych i artystycznych

Cały rok
Popularyzowanie uczestnictwa w projektach krajowych i międzynarodowych Koordynator współpracy zagranicznej

Nauczyciele

Cały rok
Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały edukacyjne Dyrektor

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi
Przygotowanie uczniów do satysfakcjonującego pełnienia ról zawodowych i społecznych, Doradztwo zawodowe Pedagodzy szkolni

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych

Cały rok
Organizacja zajęć praktycznych u pracodawców Kierownik szkolenia praktycznego Wg harmonogramu
Oferta zajęć z zakresu profilaktyki i rozwoju osobistego Pedagodzy szkolni

Instytucje zewnętrzne

Wg harmonogramu
Prowadzenie zajęć przygotowania do życia w rodzinie i etyki Dyrektor

Nauczyciele przedmiotów

Cały rok
Uczestnictwo w spotkaniach i warsztatach pogłębiających kompetencje Kierownik szkolenia praktycznego

Pedagodzy szkolni

Nauczyciele

Cały rok
Promowanie szkoły w środowisku miasta Obecność szkoły w: Targach Edukacyjnych, Turnieju Zawodów, Miasteczku Zawodów Kierownictwo szkoły, Nauczyciele zgodnie z „Przydziałem stałych prac i dodatkowych obowiązków” Wg kalendarza
Obsługa fotograficzna uroczystości i imprez miejskich Kierownik praktycznej nauki zawodu

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Wg kalendarza
Organizacja Dnia Otwartego Kierownictwo szkoły

Nauczyciele

10.04.2014 r.
Konkurs fotograficzny dla gimnazjalistów M. Ruszczyńska

A. Chwedyna

11.04.2014 r.
Organizacja wystaw i występów artystycznych na terenie miasta Kierownik praktycznej nauki zawodu

Alicja Nowak

Kazimierz Zawadzki

Wg kalendarza
Otwarte drzwi dla kandydatów na fotografów i fototechników Kierownictwo szkoły Wg potrzeb
Prowadzenie i uaktualnianie szkolnej strony internetowej Kierownik praktycznej nauki zawodu

Anna Przybysz-Bielecka

Cały rok
Doskonalenie kadry pedagogicznej w celu optymalnej realizacji wizji szkoły Przygotowanie oferty Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Izabela Suliga Wrzesień
Upublicznianie ofert szkoleniowych instytucji zewnętrznych Z-ca dyrektora Cały rok
Ewaluacja wewnętrzna formą doskonalenia kompetencji nauczycielskich Zespół ds. ewaluacji Czerwiec
Dokonanie podziału obowiązków dodatkowych i stworzenie systemu opieki nad nauczycielami nowoprzyjętymi i będącymi na drodze awansu zawodowego Dyrektor Sierpień/wrzesień
Mobilizacja do współpracy w zakresie uzyskania wysokich wyników edukacji i wychowania uczniów rodziców, przedstawicieli środowisk zawodowych, a także autorytetów moralnych, wiedzy i kultury Stworzenie planu pedagogizacji rodziców Pedagodzy szkolni

Wychowawcy

Wrzesień
Wspieranie działalności Rady Rodziców Dyrektor

Z-ca dyrektora

Cały rok
Stała obecność pedagogów szkolnych i dyżury psychologa z PPP Pedagodzy szkolni

Psycholog z PPP

Cały rok
Organizacja dni nauki i fotografii oraz akcji wolontariatu z udziałem przedstawicieli firm, stowarzyszeń, uczelni wyższych i instytucji zewnętrznych Kierownictwo szkoły

Nauczyciele

Wg harmonogramu i potrzeb
Konsultacje w zakresie dostosowania programów nauczania i metod pracy do wymogów współczesnego rynku zawodowego i technologicznego Nauczyciele Cały rok
Realizacja szkolnego programu Edukacji Kulturalnej Grażyna Jezierska

Nauczyciele

Cały rok
1

1