LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH


Praktyki zawodowe w Irlandii w ramach programu Erasmus+

Technikum Fototechniczne uzyskało grant Unii Europejskiej na realizację projektu Erasmus+ pt. „Współczesne techniki obrazowania”.

Najważniejszymi celami projektu są:

 • Podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez wdrożenie innowacyjnych i nowoczesnych programów nauczania;
 • Rozwój kompetencji kluczowych: technicznych, informatycznych, świadomości i ekspresji kulturalnej, w tym rozwój umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technikami obrazowania w grafice i realizacji filmowo-telewizyjnej;
 • Wzrost świadomości dotyczący potrzeby kształcenia językowego oraz rozwój kompetencji językowych, w tym w zakresie sprawności mówienia.

Projekt zakłada udział uczniów w praktykach odbywających się w irlandzkich firmach branży filmowej i graficznej w terminach: 19.04.-9.05.2020, 18.04-8.05.2021, 26.09.-16.10.2021. W każdym wyjeździe uczestniczyć będzie 20-osobowa grupa uczniów z klas III technikum oraz 2 nauczycieli.

Program praktyk jest zgodny z założeniami podstawy programowej dla zawodu technik fotografii i multimediów oraz stosowanego w szkole programu kształcenia zawodowego. W każdej grupie pracodawców działania rozpoczną się od zapoznania uczniów z systemem kształcenia praktycznego w Irlandii, regulaminem praktyk, przepisami bhp, zakresem obowiązków, dokumentacją stosowaną w firmie i jej obiegiem, zasadami pracy w firmie, urządzeniami i oprogramowaniem, zasadami współpracy z klientami.

Najważniejszymi treściami działań wykonywanych w trakcie praktyki w studiach graficznych będą:

 • przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych oraz obróbka i publikowanie obrazu graficznego (np. przygotowanie stanowiska pracy, dobieranie form i sposobów projektowania, wybór elementów i/lub ich przygotowanie, tworzenie kompozycji graficzno-tekstowej, obsługa graficznych programów komputerowych, asystowanie w przygotowaniu oferty firmowej, dobieranie form i sposobów reklamy produktu, przygotowanie materiałów promocyjnych typu ulotka, plakat, wizytówka, projektowanie wybranych nośników reklamy, metody i obróbka końcowa wydruku, przygotowanie pracy graficznej do wydruku, obsługa i zasady pracy z urządzeniami drukującymi, kontrola i ocena wydruku, obliczanie kosztów wydruku);
 • wykonywanie projektów multimedialnych oraz obróbka i publikowanie obrazu multimedialnego (np. tworzenie animacji i prezentacji multimedialnych dla urządzeń mobilnych, archiwizowanie, aktualizowanie i publikowanie internetowego projektu multimedialnego, wykonywanie prezentacji w trybie offline i online, wykonywanie statycznych i dynamicznych projektów multimedialnych, przetwarzanie stron internetowych).

Treści realizowane w zakresie produkcji filmowo-telewizyjnej to:

 • przygotowanie planu zdjęciowego (np. przygotowanie studia i innego planu zdjęciowego w zakresie oświetlenia, kamer i innych urządzeń – ustawienie, konfiguracja, przygotowanie sprzętu do pracy, przygotowanie stanowiska pracy);
 • rejestrowanie obrazu i dźwięku (np. nauka obsługi mikserów, asystowanie w nagrywaniu dźwięku i obrazu do programów, montaż filmów i dźwięku).

Ponadto uczestnicy podejmą działania w ramach programu kulturowego, pozwalającego na pozyskanie i poszerzenie wiedzy o Irlandii i regionie (spotkanie informacyjne dot. Irlandii, spacer po mieście i wycieczki krajoznawcze w regionie. Opiekunowie polscy zorganizują sesje fotograficzne krajobrazu i spotkania monitoringowe. Ostatni dzień będzie poświęcony podsumowaniu i ocenie efektów praktyk w firmie oraz posumowaniu i ewaluacji mobilności.

Przed rozpoczęciem mobilności uczestnicy zobowiązani są ukończyć cykl szkoleń przygotowujących do wyjazdu z zakresu:

 • Sporządzania CV wg wzoru Europass CV oraz dokumentu Europass Paszport Językowy,
 • Przygotowania pedagogiczno-psychologicznego obejmującego trening interpersonalny, postępowanie w sytuacjach trudnych, kształtowanie tolerancji wobec różnic kulturowych, przestrzeganie norm społecznych i in.,
 • Kompetencji językowych: uczniowie przeprowadzą test i ukończą kurs OLS oraz wezmą udział w wewnątrzszkolnym szkoleniu językowym z zakresu zagadnień zawodowych oraz sytuacji życia codziennego,
 • Kompetencji kulturowych dot. zwyczajów i obyczajów, kultury Irlandii, historii regionu, poznaniu różnic kulturowych,
 • Bhp i bezpieczeństwa oraz regulaminu praktyk,
 • Zachowania w trakcie wycieczek.

Dzięki uzyskanemu przez szkołę dofinansowaniu uczniowie nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Dokumentacja związana z aplikowaniem o udział w projekcie:

 

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego