Comenius

 DZIENNIK PROJEKTU

„The Young Portrait of Europe”

 Technikum Fototechniczne zostało beneficjentem programu Uczenie się przez całe życie – Comenius. Naszymi partnerami zagranicznymi w realizacji projektu pt. „The Young Portrait of Europe” są:

 

 • Walter-Groupius-Berufskolleg, Technische Schule der Stadt Bochum, Berufliches Gymnasium z Bochum (Republika Federalna Niemiec).

 

 

Jest to średnia szkoła wielozawodowa położona w przemysłowym Zagłębiu Ruhry, kształcąca między innymi specjalistów ds. mediów. Uczęszcza do niej ok. 2000 uczniów, a naucza 75 nauczycieli. Koordynatorem projektu jest pani Brigitte Rescher.

 

 • Stichting de Nederlandse Fotovakschool-opleidingen (Holandia)

 

 

Zespół szkół składa się z  5 placówek o profilu fotograficznym położonych w różnych miastach, główna siedziba mieści się w Apeldoorn. Młodzież może uzyskać tu nie tylko kwalifikacje zawodowe, lecz także przygotować się do egzaminu maturalnego. Koordynatorem został pan Paul Akkermans.

 

 • Toscelik Fen Lisesi z Iskenderun (Turcja)

 

 

Liceum dla uczniów wybitnie uzdolnionych, pochodzących z terenu całej Turcji. Szkołę wspiera finansowo koncern stalowy Toscelik. Funkcję koordynatora pełni Ithami Koc.

Koordynatorem projektu w Technikum Fototechnicznym jest Anna Chwedyna.

W ramach programu będziemy realizować wspólnie z naszymi partnerami różnorodne projekty, których motywem przewodnim jest wspólna Europa, postrzegana oczami młodych ludzi. Ustalona tematyka projektów jest wypadkową propozycji zgłoszonych przez młodzież krajów partnerskich, w tym i naszych starszych kolegów. W określeniu aktywności każdej ze szkół wzięto pod uwagę zainteresowania uczniów i profile kształcenia, stąd efekty naszych działań będą często prezentowane za pomocą fotografią, filmu i grafiki komputerowej. Zgodnie z ustaleniami z partnerami wspólnym językiem projektu będzie język angielski.

W celu osiągnięcia zaplanowanych celów projektu realizować będziemy następujące przedsięwzięcia:

 • Opracujemy broszurę informacyjną o Mazowszu i Warszawie, ilustrowaną wykonanymi przez naszych uczniów fotografiami,
 • Przedstawimy w formie opisowej i na fotografiach przedstawicieli młodzieży europejskiej, ich zainteresowania, pasje, ulubione zajęcia, stroje itp.
 • Nakręcimy film nt. roli społecznej młodzieży w dzisiejszej Europie,
 • Zaprezentujemy postaci kobiece w literaturze krajów partnerskich oraz wzorce kobiece dla współczesnej młodzieży,
 • Podejmiemy działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • Ukażemy korzenie naszej kultury i wizję przyszłej Europy,
 • Przygotujemy się do udziału w wolontariacie i pomocy innym,
 • Przeprowadzimy wspólne rozgrywki sportowe.

Realizację projektu w szkole uzupełnią wizyty w krajach partnerskich. Już w grudniu 2012 r. przyjmiemy gości zagranicznych w naszej szkole. A sami wyjedziemy do:

 • Iskenderun (Turcja) – maj 2013 r.
 • Bochum (RFN) – październik 2013 r.
 • Amsterdam (Holandia) – kwiecień 2014 r.

Każde spotkanie będzie prawdziwym świętem młodzieży europejskiej. Przewidujemy liczne wspólne aktywności, spotkania interkulturowe i oczywiście wykonanie fotoreportaży tematycznych. Kto będzie mógł wyjechać? Na to pytanie możemy odpowiedzieć już dzisiaj. Kryteriami doboru uczniów do udziału w wizytach studyjnych są (w kolejności ważności):

 • szczególne zaangażowanie w działania projektowe (podejmowanie zadań wymagających szczególnie wiele pracy i wysoka jej jakość, koordynowanie wykonania poszczególnych etapów prac, obecność w „wirtualnym życiu” projektu na specjalnej stronie internetowej przeznaczonej dla kontaktów uczniów szkół partnerskich, pomoc w przygotowaniu wizyty studyjnej w Warszawie),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • frekwencja ucznia na zajęciach lekcyjnych i ocena zachowania,
 • gotowość przyjęcia gościa zagranicznego w domu rodzinnym (ale uwaga: przyjęcie gościa nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem gospodarza do wyjazdu zagranicznego – spełnienie tego kryterium jest traktowane jedynie jako dodatkowy atut kandydatury).

Uczeń ubiegający się o udział w wizycie w kraju partnerskim jest zobowiązany do przedstawienia pisemnej zgody rodziców na wyjazd oraz posiadania ważnego paszportu/dowodu osobistego. Ponadto uczniowie wyjeżdżający do Turcji muszą przed terminem wyjazdu ukończyć 18 lat.

Wizyty w kraju partnerskim, tak jak i wszystkie działania związane z realizacją projektu, są całkowicie finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową programu Uczenie się przez całe życie – Comenius.

Anna Chwedyna

 wrzesień 2012

Realizację programu rozpoczęliśmy od poinformowania o jego założeniach Rady Pedagogicznej i uczniów naszej szkoły. Propagowaniem idei programu zajęli się szkolny koordynator projektu oraz nauczyciele języka angielskiego, którzy na zajęciach przedstawili szczegółowo cele projektu i planowane aktywności. Od razu zgłosili się chętni do realizacji pierwszego zadania – opracowania broszury informacyjnej o regionie. Postanowili wykonać ją uczniowie klasy III TB, ale wspomagać ich będą także koledzy z innych klas.

Anna Chwedyna

Uczniowie z Bochum założyli specjalną stronę internetową projektu:A-Young-Portrait-of-Europe wiki. Służy ona do kontaktów uczestniczących w projekcie nauczycieli, a wkrótce także i uczniów. Już się tam zarejestrowaliśmy.

Anna Chwedyna

Do kontaktów roboczych między koordynatorem, nauczycielami i uczniami ZSF biorącymi udział w projekcie, przesyłania materiałów w formie elektronicznej itp. szkoła przeznaczyła adres poczty elektronicznej: spokojnafoto@gmail.com

Anna Chwedyna – koordynator

Koordynator projektu wzięła udział w spotkaniu dla nowych beneficjentów programu Comenius, które zostało zorganizowane przez Fundację Systemu Rozwoju Edukacji. W trakcie spotkania uzyskała wiele cennych wskazówek dotyczących sposobu realizacji działań, zasad finansowania, a także poznała przykłady dobrej praktyki. Poznane rozwiązania z pewnością zostaną uwzględnione w realizacji naszego projektu.

Anna Chwedyna – koordynator

 Nauczyciele języka angielskiego przekazali uczniom informację, że dla potrzeb projektu „Broszura o regionie” zbieramy fotografie Mazowsza i Warszawy. Fotografie należy przesłać na adres spokojnafoto@gmail.com lub dostarczyć na płycie CD (wymagana wysoka rozdzielczość). Wybrane zdjęcia zostaną zamieszczone jako ilustracja treści broszury.

Małgorzata Stasiak – nauczyciel j. angielskiego

 Jak tylko usłyszeliśmy o projekcie Comeniusa, od razu zgłosiliśmy całą klasę do udziału w pierwszym zadaniu – opracowaniu broszury informacyjnej o regionie (Mazowszu i Warszawie). Każdy z uczniów mojej klasy zobowiązał się do zrobienia krótkiej notatki opisującej poszczególne tematy o regionie.  Jako grupa byliśmy tak zafascynowani projektem Comeniusa, że wspólnie wybraliśmy tematy, które chcielibyśmy omówić w tej publikacji: historia, położenie geograficzne, zabytki, życie kulturalne i rozrywka, nauka, sport, warunki ekonomiczne. Do opracowania poszczególnych tematów broszury zgłosili się chętni. Koordynator programu zwrócił się do naszych nauczycieli historii i geografii z prośbą o przeprowadzenie lekcji, w trakcie której mogliśmy poznać nasz region.

Po lekcji sporządziliśmy notatki, które pomogą nam opracować treść broszury. Pozostałych informacji poszukamy w Internecie. Mazowsze opiszemy także uwzględniając naszą wiedzę o regionie. Postanowiliśmy najpierw przygotować teksty w języku polskim, a później przetłumaczyć je na język angielski. Na zajęciach z technik multimedialnych każdy z nas przygotuje swój projekt okładki. Ponieważ wkrótce rozpoczynamy praktyki zawodowe, ustaliliśmy z koordynatorem projektu sposób komunikowania się, terminarz oraz przebieg dalszych prac projektowych aby następnie stworzyć ciekawą i interesującą  broszurę która zainteresuje czytelnika. Część  naszej klasy będzie projektowała w programie graficznym okładkę Comeniusa w dwóch egzemplarzach. Jedna w języku polskim druga w języku angielskim. Kronikarzem opisującym prace nad broszurą została Laura Lesińska.

Laura Lesińska III TB

 październik 2012

Informacje o projekcie zostały zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół Fototechnicznych www.fotospokojna.com. W zakładce „Programy” → „Comenius” można przeczytać „Dziennik projektu” z najnowszymi wiadomościami o jego realizacji.

Anna Chwedyna – koordynator

 Na zajęciach technik multimedialnych każdy z nas opracował projekt okładki do broszury. Wykorzystywaliśmy przy tym różnorodne techniki, starając się stworzyć najlepszy projekt na lekcji. Nasze prace oceniała nauczycielka od technik multimedialnych, a wraz z kolegami i koleżankami z klasy głosowaliśmy na najlepiej wykonaną okładkę Commeniusa. Wspólnie wybraliśmy 2 okładki, które zilustrują nasz projekt, aby zachęcały odbiorcę do przeczytania  informacji o regionie.

Laura Lesińska III TB

 Niektórzy z nas specjalnie wybrali się na spacer po mieście i sfotografowali obiekty, o których piszemy w broszurze: Stare Miasto, park w Łazienkach, pałac w Wilanowie. Na zdjęciach promować będziemy także naszą szkołę i uczniów: np. ukażemy występ wokalny koleżanki z naszej klasy.

Laura Lesińska III TB

 Na lekcji usłyszałem o programie Comenius i zgłosiłem się do przygotowania informacji nt. naszej szkoły, która zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu „A-Young- Portait –of-Europe”. Wykorzystałem do niej zdjęcia kolegów ze szkoły. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem w jakiejś części brać udział w projekcie.

Stanisław Klucznik IV TB

 Koordynator projektu przedstawiła jego idee na pierwszym w tym roku szkolnym zebraniu Samorządu Uczniowskiego, omówiła najbliższe aktywności oraz poinformowała o prowadzeniu dziennika projektu na szkolnej stronie internetowej. Poprosiła także o rozpropagowanie informacji o programie w poszczególnych klasach, a także zaprosiła uczniów do udziału w działaniach. Przekazała także adres poczty elektronicznej, pod który można wysyłać zdjęcia Mazowsza i Warszawy.

Anna Chwedyna – koordynator

 Przygotowaliśmy informacje do broszury o regionie i w formie elektronicznej przesłaliśmy je do szkoły.

Laura Lesińska III TB

 Pani Maria Ruszczyńska wspólnie z Anną Chwedyną dokonały korekty stylistycznej przesłanych tekstów. Tłumaczeniem ich na język angielski zajmą się zaawansowani w nauce języka angielskiego uczniowie pod kierunkiem nauczycieli tego przedmiotu.

Koordynator projektu przedstawił założenia programu w trakcie pierwszego w tym roku szkolnym spotkania Rady Rodziców ZSF, omówił szczegółowo planowane na rok szkolny 2012/2013 aktywności oraz poprosił o zachęcenie uczniów do udziału w projekcie.

Anna Chwedyna – koordynator

Zaawansowani w nauce języka angielskiego uczniowie z klas IV TB i IV TE dokonali tłumaczenia treści broszury na język angielski. Pracami kierowali nauczyciele języka angielskiego: p. Ewa Górecka i p. Małgorzata Stasiak.

Małgorzata Stasiak

listopad 2012

 Koledzy i koleżanki z mojej kasy  wybrali  najbardziej ciekawe i oryginalne zdjęcia ilustrujące fotografie Mazowsza i Warszawy przedstawiające uroku regionu. Wśród nich znajdują się również nasze prace ,które wybraliśmy ze wszystkich przekazanych zdjęć uczniów naszej szkoły. Jesteśmy dumni, że nasze prace fotograficzne zostaną opublikowane w przygotowywanym informatorze.

Laura Lesińska III TB

 Wybrane do projektu „Mój region” zdjęcia obrabiałam w programie Adobe Photoshop w trakcie lekcji technik multimedialnych. Retusz tonalny został wykonany za pomocą głównie narzędzi krzywe, poziomy i balans bieli. Praca, którą wykonałam, bardzo mi się podobała i jestem z niej zadowolona.

Karolina Michalik IV TA

Na lekcji języka niemieckiego usłyszeliśmy o projekcie ”Portret młodzieży”. Dowiedzieliśmy się jak ma wyglądać (zdjęcie i wywiad z osobą przedstawioną na zdjęciu) i z klasą ustaliliśmy pytania, jakie chcielibyśmy zadać naszym rówieśnikom.

Dominika Capiga II TM

 Nauczyciele języków obcych  przekazali na lekcjach informacje o organizacji  spotkania w Warszawie i zachęcali do udziału w nim. Koordynator projektu wywiesił informację dotyczącą wizyty w gablotach szkolnych. Chętni zgłaszali się do udziału w spotkaniu  i w ten sposób powstała grupa uczestników.

Laura Lesińska III TB

 15 listopada rozmawialiśmy  przez Skypa z młodzieżą z Niemiec. Rozmowa przeprowadzona była w języku angielskim. Każdy z nas  przedstawił się i powiedział kilka zdań o sobie. Koleżanka z klasy przedstawiła  Niemcom broszurę  o Mazowszu i Warszawie przygotowaną przez uczniów mojej klasy. Omówiliśmy także nasze propozycje pytań do projektu „My European Face”, który będziemy realizować w Warszawie. Zostały one w pełni zaakceptowane. Rozmawialiśmy także o planowanym spotkaniu: omówiliśmy miejsca, które należy w Warszawie zobaczyć.  W rozmowie uczestniczył nasz koordynator projektu i nauczycielka od języka angielskiego. Rozmowa z Niemcami była bardzo sympatyczna i z niecierpliwością czekamy na ich przyjazd. Kolegom z Niemiec wysłaliśmy także nasze dane do Facebooka.

Laura Lesińska III TB

 W grupie uczestników wizyty z naszej szkoły  spotykamy się regularnie od 3 tygodni i ustalamy w jaki sposób i przez kogo będą realizowane poszczególne punkty programu. Przygotowujemy także swoje wystąpienia w trakcie wspólnych działań jak np.: opowiadanie o broszurze, szkole i przyjmowaniu gości.

Założyliśmy także grupę na Facebooku,  zaprosiliśmy wszystkich uczestników projektu i teraz przekazujemy sobie wszystkie informacje, a także poznajemy się.

Laura Lesińska III TB

 grudzień 2012

Niedziela 2 grudnia była dniem, którego uczniowie naszej szkoły nie mogli się doczekać. Kilku naszych uczniów powitało tego dnia swoich rówieśników oraz nauczycieli z Turcji i Holandii, którzy przybyli na spotkanie Comeniusa. Wszyscy byli podekscytowani.

Po wymianie kilku zdań postanowiliśmy przejść się na Starówkę, tam mieliśmy chwilę czasu, aby się lepiej poznać. Szybko jednak przyszedł czas na obiad. Po posiłku uczniowie naszej szkoły odwieźli nowych znajomych do hotelu, by mogli się wyspać przed następnym dniem pełnym wrażeń.

Kinga Filipowicz II TM

 Poniedziałek, 3 grudnia – pierwszy oficjalny dzień spotkania. Dzień, na który wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy, zadając sobie pytania: jak będzie?, czy się dogadamy?, czy wszystko uda się zorganizować tak, jak to sobie zaplanowaliśmy?

Już w pierwszych minutach spotkania uzyskaliśmy odpowiedź. Zapowiadał się wspaniały tydzień. Oczywiście wszyscy byliśmy nieco onieśmieleni, ale także pełni chęci do współpracy.

Po wystąpieniu pani dyrektor i pani wicedyrektor zaproponowano nam kilka zadań mających na celu przełamanie pierwszych lodów. Pracowaliśmy w międzynarodowych grupach. Śmiechu było co niemiara!!!

Następnie przedstawiliśmy za pomocą prezentacji Power Point swoje szkoły i omówiliśmy ich specyfikę. Gościom pokazaliśmy także naszą szkołę, a po jej zwiedzeniu wysłuchaliśmy wspólnie koncertu w wykonaniu chóru szkolnego.

Niespodziewanie szybko nadszedł czas obiadu. Po posiłku wybraliśmy się na spacer po Starym Mieście. Zapoznawaliśmy się z historią Warszawy i obserwowaliśmy młodych ludzi spacerujących ulicami miasta. Pogoda nie sprzyjała, ale humory dopisywały. Wszystkim gościom bardzo spodobał się plac przed Zamkiem Królewskim. Tutaj czas uciekał równie szybko, jak przed południem. Zanim się obejrzeliśmy, już trzeba było się żegnać.

W skrócie, dzień był pełen wrażeń i niezapomnianych przeżyć.

 Dominika Capiga II TM

Wtorek, 4 grudnia – drugi dzień spotkań projektu Comenius. Był to szczególny dzień, ponieważ naszym zadaniem było przynieść rzecz, która jest nam w jakiś sposób bliska i sfotografować się z nią. Zostaliśmy podzieleni na grupy według umiejętności fotograficznych. Dla każdej z grup przeprowadzono krótki wykład o fotografii portretowej. Dowiedzieliśmy się dzięki temu, jak dobrze oświetlić osobę fotografowaną. Każdy przyniósł coś ważnego dla siebie. Jedni przynosili koszulki lub szaliki ulubionych klubów piłkarskich, natomiast inni maskotki, biżuterię lub ulubione czasopismo. Później był czas na sesję fotograficzną, która była elementem projektu „My European Face”.  W trakcie zajęć wypełnialiśmy także przygotowane przez uczniów polskich i niemieckich kwestionariusze dotyczące naszych zainteresowań i ważnych w życiu wartości, które będą uzupełniały naszą prezentację. Był to magiczny dzień.  Dzięki tym warsztatom mogliśmy się dobrze poznać, zobaczyć, czym każdy się interesuje. Po ciekawych zajęciach w studiu przygotowywaliśmy się również do warsztatów fotografii mody, które miały się odbyć w środę. Przedstawiciele grup różnych narodowości przedstawiali modę, która króluje w ich kraju. Miło było poznać modę z różnych miejsc Europy. Oczywiście powstała konwersacja na temat jakości i materiałów, z których są wykonane ubrania. Cudzoziemcom moda Polska się bardzo podobała.

Kamila Zielińska III TB

W środę, 5 grudnia, realizowaliśmy w grupach  zdjęcia mody do projektu „European fashion”. Sesje fotograficzne odbywały się w studio oraz na terenie całej szkoły. Młodzież była podzielona na 4 grupy, składające się z uczniów z różnych krajów. Do szkoły przyjechały makijażystki i fryzjerki , które malowały i czesały  modelki – uczestniczki projektu. Każda modelka przebierała się w własną kreację i z odpowiednią fryzurą i makijażem była gotowa do zdjęć. Następnie wykonywaliśmy zdjęcia w budynku szkolnym, przed szkołą  oraz w studiu. Częściowo korzystaliśmy z pomocy nauczycieli polskich oraz  ich cennych wskazówek. Po zakończeniu sesji  był czas na selekcję i wybranie najlepszych 3 zdjęć każdej osoby. Po południu przyszedł czas na zwiedzanie wnętrz Zamku Królewskiego, gdzie uczestnicy podziwiali na starych obrazach dawne polskie stroje,  oraz pójście na wystawę w galerii ZPAF-u.

Laura Lesińska III TB

  Na czwartkowy poranek, 6 grudnia, zaplanowaliśmy wizytę w Pałacu Prezydenckim. Niestety mieliśmy pecha – tego dnia odbywało się zaprzysiężenie nowego wicepremiera. Na wstęp do pałacu oczekiwaliśmy na zewnątrz, a panował wtedy mróz. Część grupy postanowiła zrezygnować z wizyty i udała się do Pałacu Kultury. 16 uczestników spotkania zdecydowało się na zaczekać. Było warto – zwiedziliśmy wspaniałe wnętrza Pałacu Prezydenckiego, w którym podejmowane są rozmowy z najważniejszymi przedstawicielami światowej polityki. Zobaczyliśmy także słynny „okrągły stół” – obrady przy nim doprowadziły do demokratycznych przemian w naszej części Europy. Reszta grupy wybrała się do Pałacu Kultury i Nauki. Podczas drogi przystanęliśmy na placu Piłsudskiego, żeby

zobaczyć zmianę warty przy grobie nieznanego żołnierza. Po zwiedzaniu pałaców wszyscy udali się na spacer do Łazienek Królewskich, gdzie zapoznawali się z modnym życiem w Polsce XVII Iw. Następnym punktem wycieczki była Restauracja Lotos, gdzie obiad podawany był w komunistycznym stylu. Po posiłku podzieliliśmy się na małe międzynarodowe grupy i spędziliśmy czas zgodnie z naszymi zainteresowaniami.

Angelika Orzechowska III TB

W piątkowy śnieżny poranek spotkaliśmy się w Zespole Szkół Fototechnicznych na ostatnich już zajęciach podsumowujących projekt. Spędziliśmy tam ostatnie chwile przedstawiając tradycyjne potrawy naszych krajów. Grupa polska opowiedziała o charakterystycznych daniach takich jak bigos czy pierogi. Niemiecka młodzież opowiedziała nam o swoich smakołykach, między innymi o sznyclu znanym również w Polsce . Turecki nauczyciel bardzo ciekawie opowiedział nam o jedzeniu w jego kraju, dowiedzieliśmy się nieco więcej o popularnym na całą Europę daniu kebab, lecz to nie przyćmiewało kolorowo opisanych sałat i surówek – specjalności Turcji. Reprezentanci Holandii w zabawny sposób opowiedzieli nam o słabości ich narodu do miksowania wielu produktów i robienia z nich pysznych potraw, a także o swoim zamiłowaniu do dań  rybnych.

Po wystąpieniu uczniów obejrzeliśmy przygotowaną przez Alicję Zbudniewek i Paulę Witczak z klasy IV TB prezentację „My European Face” (wykonały ją w oparciu o materiały opracowane przez nas we wtorek), a następnie zdjęcia wykonane w ramach projektu Moda Europejska. Przygotowane zdjęcia i prezentacje zostały zgrane na płycie dla każdego kraju.

Zajęcia w szkole zakończyły się podsumowaniem projektu przez uczestników. Dyskutowaliśmy o swoich wrażeniach związanych z projektem, a później wypełniliśmy ankietę. Gospodarze projektu, między innymi Pani wicedyrektor Anna Chwedyna podsumowała działania całej grupy, oficjalnie pożegnała i pogratulowała uczestnikom.

Ostatnie popołudnie chcieliśmy wykorzystać jak najintensywniej, spacerowaliśmy po Starówce rozmawiając o życiu codziennym, robiliśmy sobie nawzajem zdjęcia w świątecznej aranżacji Starego Miasta oraz rozmawialiśmy o tradycjach Bożonarodzeniowych w naszych krajach.

Dzień zamknęła oficjalna kolacja w restauracji Honoratka, tam nastąpiło wzruszające pożegnanie się z uczestnikami projektu.

Aleksandra Dąbrowska III TB

 W sobotę 7 grudnia kilku naszych uczniów miało przyjemność spędzić trochę czasu z nowymi przyjaciółmi z Turcji. Wszyscy byliśmy bardzo głodni, więc postanowiliśmy pójść na obiad. Po posiłku nasi przyjaciele bardzo chcieli kupić pamiątki dla swoich najbliższych. Wybraliśmy się w tym celu do centrum handlowego Arkadia na małe zakupy. Później pojechaliśmy na Jarmark Bożonarodzeniowy, aby dokończyć sprawunki. Po męczącym dniu pożegnaliśmy naszych gości, nie kryjąc przepełniających nas emocji.

Kinga Filipowicz II TM

Spotkanie się zakończyło, ale nasze aktywności nadal trwają. Koordynator projektu uroczyście wręczył dyplomy i zaświadczenia uczestnikom spotkania oraz wszystkim autorom tekstów i zdjęć, które zostały opublikowane w broszurze  pt. „My region”.

Kończymy też prace nad projektem dotyczącym mody europejskiej. Wybrane przez uczestników spotkania zdjęcia mody zostały poddane przez uczniów klas IV TA i IIV TB opracowaniu w programie Photoshop – będą jeszcze piękniejsze!

Anna Chwedyna – koordynator

 13 grudnia wszyscy uczestnicy projektu spotkali się, by omówić swoje spostrzeżenia i doświadczenia związane z wizytą zagranicznych gości. Zgodnie doszliśmy do wniosku, iż języki obce są przyszłością i koniecznością w dzisiejszym świecie. Wspólnie zadecydowaliśmy, że chcemy podtrzymywać zawarte znajomości. Pomaga nam w tym strona na Facebook’u poświęcona projektowi.

Dominika Capiga II TM

 Nauczycielki języka angielskiego w oparciu o  ankiety skierowane do uczestników zjazdu ustalają całościowe wyniki ankiet ewaluacyjnych, które pozwolą ocenić aktywności uczniów i jakość wspólnych prac oraz  będą zawierać porady dla organizatorów następnych spotkań.

Ewa Górecka

 Koordynator projektu poinformował Radę Pedagogiczną o przebiegu wizyty. Omówił poszczególne działania, zaprosił nauczycieli do zapoznania się z efektami projektów. Szczególne uznanie pedagogów zyskała opracowana przez uczniów broszura dot. Mazowsza i Warszawy.

Koordynator serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację wizyty nauczycielom, a także przekazał im gratulacje od partnerów zagranicznych.

O wynikach wizyty poinformowano także Radę Rodziców. Jej członkowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji o spotkaniu w Warszawie oraz z uznaniem przeglądali broszurę „My region”.

Anna Chwedyna – koordynator

Styczeń 2013

Zakończyliśmy prace nad projektem „European fashion”. Z wykonanych w trakcie wizyty przedstawicieli szkół partnerskich fotografii przygotowaliśmy prezentację ukazującą modę młodzieżową w różnych krajach Europy. Płyty z prezentacją przesłaliśmy do każdej ze szkół.

Koordynator projektu przekazał także wszystkim partnerom wyniki ewaluacji spotkania w Warszawie, które ustalono w oparciu o analizę wypełnionych przez jego uczestników ankiet.

Anna Chwedyna – koordynator

 Na początku stycznia, nasza klasa – 3 TD, dowiedziała się, że szkoła będzie realizować projekt Comenius, którego celem jest nakręcenie filmu pt. „Role społeczne młodzieży w Europie”. Współpraca z partnerami zagranicznymi jest dla nas wielką atrakcją, stąd zgłosiliśmy się do zrealizowania filmu. Jako że to zagadnienie nie było dla nas zupełnie jasne, zaczęliśmy przyglądać się tematowi `od podszewki`.

Adrianna Sobczak III TD

 Luty 2013

Po feriach nawiązała się w klasie, podczas godziny wychowawczej z udziałem Pani Wicedyrektor – koordynatorki projektu i Pani Pedagog, gorąca dyskusja na temat tego, jakie role społeczne są przez nas – młodzież – wypełniane szczególnie, do których poczuwamy się najbardziej. Pani Wicedyrektor pokazała nam również film z projektu Comenius sprzed paru lat, by zainspirować nas i nakierować, jak się stosownie przygotować do realizacji projektu. Po debacie zdecydowaliśmy, że przygotujemy ankietę, w której wypisanych będzie 10 ról społecznych proponowanych przez naszą klasę.

Adrianna Sobczak III TD

 Ankieta gotowa, rozdana. Każdy uczeń miał za zadanie przy danej roli społecznej podać liczbę od 1-10 w zależności od tego, w jakim stopniu się z daną rolą utożsamiał. Wyniki ankiety były zaskakujące. Myśleliśmy, że dla młodzieży w naszym wieku głównym zajęciem i priorytetem jest chodzenie do szkoły – okazało się, że młodzież naszej szkoły na pierwszym miejscu stawia rolę społeczną wśród rodziny – jako syn/córka. Następne dziewięć ról również zaskakiwało: przyjaciel, uczeń, fotograf, partner, mieszkaniec stolicy, uczestnik ruchu drogowego, sportowiec, obywatel, wierzący. Wszystkie te role musiały być oczywiście uznane w scenariuszu naszego filmu. Dopiero znając te dane, mogliśmy go rzetelnie opracować.

Adrianna Sobczak III TD

Marzec 2013

Kolejne dyskusje w gronie klasowym wraz z Panią Pedagog na temat naszego filmu. Gorące przygotowania do kręcenia, rozmowy dotyczące lokalizacji, miejsc. Wybór obsady. Ogólny zarys scenariusza powstaje wspólnymi siłami osób najbardziej zaangażowanych w projekt. Zobowiązują się one dostarczyć gotowy scenariusz do przyszłego tygodnia. Wszyscy nie mogą się doczekać, kiedy w końcu pogoda poprawi się, scenariusz będzie już dopięty na ostatni guzik i w ruch pójdzie kamera!

Adrianna Sobczak III TD

 Rozpoczęliśmy także realizację nowego projektu. Gdy tylko nasza klasa dowiedziała się o projekcie „My female role models in Europe” z entuzjazmem przystąpiła do działania. W kilka minut stworzyliśmy listę podziwianych przez nas Polek. Uważamy, że ten projekt będzie wspaniałą i pouczającą przygodą.

Dominika Capiga II TM

 Kwiecień 2013

Scenariusz filmu do projektu „Role społeczne młodzieży” dopracowany, aktorzy wybrani, prace nad filmem wrą. Powstają po kolei sceny przedstawiające społeczne role młodzieży takie jak: wierzący, sportowiec, przyjaciel, partner. Główne role w obsadzie objęli Klaudia Marcinkowska i Maciej Ulatowski, którzy grają parę zakochanych razem chodzących do naszej szkoły. Rolę operatora kamery zajął niezwykle zdolny Kacper Pazio. Przy nagrywaniu scen świetnie się bawimy. Niedługo zobaczymy już efekty – wtedy ocenimy naszą wspólną pracę.

Adrianna Sobczak III TD

Projekt “Female role models”: Klasa II TM podczas lekcji języka niemieckiego prowadziła dyskusje na temat autorytetów kobiecych. W trakcie konwersacji uczniowie podali przykłady kilku znanych Polek, które stanowią dla nich autorytet. Po lekcji dwie osoby zobowiązały się przygotować ankietę dla uczniów z krótką biografią na temat każdej z wymienionych Polek. Następnie uczniowie z klas II TM i III TB otrzymali ankietę do wypełnienia, w której musieli zaznaczyć, która Polka stanowi największy autorytet. W oparciu o wyniki ankiet wybrano 6 najważniejszych dla uczniów naszej szkoły kobiecych autorytetów. W gronie najważniejszych dla nas Polek znalazły się: Irena Sendlerowa, Maria Curie-Skłodowska, Wisława Szymborska, Agata Mróz-Olszewska, Emilia Plater i Ewa Błaszczyk.

Kinga Filipowicz II TM

Projekt “Kobieta w sztuce”: Na z lekcji z wychowawcą omówiliśmy temat pracy “Kobieta w sztuce” i skupiliśmy się na wyborze postaci kobiecych w kategoriach: film, literatura, muzyka. Wszystkie przedstawione propozycje były ciekawe i oryginalne. Wspólnie po długich dyskusjach zdecydowaliśmy się na kilka znanych i dobrze rozpoznawalnych kobiet, które wpisują się w historię Polski:
Kobieta-król – Królowa Jadwiga z „Kroniki” Jana Długosza
Kobieta-anioł, wzorowa partnerka – Zosia z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza
Kobieta-patriotka – Oleńka Billewiczówna z „Potopu” H. Sienkiewicza
Kobieta-naukowiec – Maria Skłodowska-Curie z filmu „Maria” w reż. A. Albrecht
Kobieta współczesna – Judyta z filmu „Nigdy w życiu!” w reż. R. Zatorskiego
Kobieta-kokietka – piosenka Być kobietą… w wykonaniu A. Majewskiej
Podzieliśmy pracę na kilka osób, aby każdy mógł w sposób szczegółowy zapoznać się z jednym wizerunkiem i zastanowić się, jak obraz danej kobiety funkcjonuje w naszej kulturze.

Dominika Pulkowska III TC

Maj 2013

Projekt „Female role models”: Po uzyskaniu wyników ankiety dotyczącej autorytetów kobiecych kilka osób z klasy II TM zobowiązało się przygotować biografię wybranej Polki w taki sposób, aby najlepiej uzasadnić, dlaczego jest ona autorytetem. Uczniowie wyszukali także zdjęcia ją prezentujące.

Kinga Filipowicz II TM

Projekt „Kobieta w sztuce”: Po zapoznaniu się z materiałami filmowymi, kronikami historycznymi, filmami i tekstem piosenki, które dały nam dokładny obraz postaci, wymieniliśmy się wspólnie w klasie spostrzeżeniami dotyczącymi sposobu funkcjonowania wybranej bohaterki w kulturze. Wszyscy ustaliliśmy wstępny zarys i schemat naszej prezentacji.  Wraz z wychowawcą przedyskutowaliśmy każdy z wizerunków kobiet w danym dziele i każda z osób biorąca udział w projekcie zabrała się do pracy.
Praca nad projektem przebiega sprawnie. Wszystkie wątpliwości, ewentualne pytania i cała koncepcja wizualna poddawane są do ciągłej  dyskusji. Powstały  już wstępne prezentacje, które teraz będą poprawiane, ulepszane i składane w całość.

Dominika Pulkowska IIITC

Czerwiec 2013

Projekt „Female role models”: Z przygotowanych przez uczniów klasy II TM materiałów dotyczących biografii kobiet opracowano prezentację Power Point pt. „Female role models in Europe”. W jej wykonaniu udział wzięły: Paulina Bartosińska i Dominika Capiga z klasy II TM oraz Patrycja Skrzypkowska z III TB.

Kinga Filipowicz II TM

Projekt “Kobieta w sztuce”: Już prawie skończyliśmy pracę. Jeszcze tylko zostało nam przetłumaczenie prezentacji na język angielski i dołączenie do niej podkładu muzycznego. Cała prezentacja (na razie tylko w języku polskim) została zaprezentowana klasie. Efekt końcowy spotkał się z dużą aprobatą i życzliwymi komentarzami. Wszyscy jesteśmy zadowoleni ze sprawnego przebiegu pracy i dobrej współpracy zespołu. Nie możemy doczekać się, kiedy zaprezentujemy nasz projekt przed koleżankami i kolegami z Niemiec, Turcji i Holandii.

Dominika Pulkowska IIITC

Wybraliśmy także przedstawicieli naszej szkoły, którzy będą nas reprezentować na wrześniowym spotkaniu partnerów programu w Bochum. Uczniowie każdej klasy uczestniczącej w projekcie (IITM, III TB, III TC, III TD) wskazali spośród siebie tych, którzy brali najaktywniejszy udział w realizowanych działaniach i znają w stopniu komunikacyjnym język angielski.

Anna Chwedyna – koordynator

Dnia 20 czerwca 2013 roku uczniowie reprezentujący klasy, które brały udział w projekcie, spotkali się i dokonali pod kierunkiem pani wicedyrektor Anny Chwedyny ewaluacji produktów końcowych i działań.
Na początku omawialiśmy broszurę o regionie, która została wykonana w formie multimedialnej, a przede wszystkim papierowej. Broszura może służyć jako przewodnik, jest użyteczna, gdyż znajduje się w niej dużo informacji i do każdej notatki dołączona jest fotografia.
Następnie ocenialiśmy prezentację “Portret Europejczyka” i “Europejską Modę”, które zostały wykonane podczas wymiany Comeniusa w Warszawie. Oglądaliśmy film o rolach społecznych młodzieży – “Kim jestem?”, kolejną prezentację o “Autorytetach kobiecych w Europie”. Na koniec oglądaliśmy zdjęcia do kalendarza.
Wszyscy byliśmy zadowoleni z efektów naszej tegorocznej pracy, z jakości prezentacji oraz niezawodnej współpracy.

Angelika Orzechowska III TB

Uczniowie wykonali także plakaty, które obrazują poszczególne projekty. Powstanie z nich wystawa promująca projekt.
Rok szkolny się kończy. Nasze działania wznowimy we wrześniu.
Tym, którzy uczestniczyli w realizacji projektów Comenius, składam serdeczne gratulacje za wysoką jakość pracy. Tych, którzy nie mieli okazji do poznania bliżej programu, zapraszam do współpracy w przyszłym roku.

Anna Chwedyna – koordynator

Wrzesień 2013

Zakończyliśmy prace związane z wykonaniem zdjęć do przygotowywanego przez szkołę partnerską w Bochum kalendarza na rok 2014, promującego nasz projekt. Fotografie wykonali uczniowie z klas IV TA, IV TB i IV TD. Do każdego zdjęcia młodzież z klasy IV TC wybrała cytat, który przekazuje młodym ludziom cenne rady i wskazówki życiowe.

A oto sentencje:

 1. „Żaden człowiek siły nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie” – Eliza Orzeszkowa
 2. „Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela” – Ignacy Krasicki
 3. „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami” –Adam Mickiewicz

Anna Chwedyna – koordynator

 Przygotowaliśmy prezentację pt. „Poland – our roots”, zawierającą opisy i zdjęcia związane z tożsamością narodową Polaków. Wśród naszych korzeni kulturowych wymieniliśmy:

 • Symbole narodowe
 • Język
 • Historię
 • Święta narodowe
 • Religię
 • Tradycje i obyczaje ludowe
 • Potrawy kuchni polskiej
 • Krajobrazy

Prezentacja powstała w oparciu o materiały przygotowane w poprzedniej edycji programu Comenius.

Angelika Orzechowska IV TB

 W dniach 23-27 września 2013 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły złożyli wizytę
w szkole partnerskiej w Bochum (Niemcy). W spotkaniu udział wzięli:

Nauczyciele:

Edward Habas

Angelika Kowalska

Paulina Piasecka

Uczniowie:

Dominika Capiga

Laura Lesińska

Paulina Bartosińska

Dominika Pulkowska

Angelika Orzechowska

Aleksandra Dąbrowska

Monika Wieczorek

Natalia Majewska

Anna Wyszomierska

Kinga Filipowicz

Anna Gołąb

Anna Chwedyna – koordynator

 23 września – poniedziałek

23 września 2013 dojechaliśmy do Bochum i od razu udaliśmy się na spotkanie w szkole partnerskiej. Koordynatorka projektu powitała nas wszystkich  i przeprowadziła trening interpersonalny. Każdy z uczestników musiał na kartce napisać prawdziwe i nieprawdziwe zadnie o sobie, a pozostali zgadywali i zaznaczali, które jest prawidłowe. I tak poznawaliśmy innych. Po tych warsztatach odbyło się zwiedzanie szkoły, oglądanie pracowni kształcenia zawodowego i przedmiotowych oraz opowiadanie o systemie szkolnictwa w Niemczech i sposobach nauczania uczniów w szkole partnerskiej.

Laura Lesińska IV TB

24 września – wtorek

Po śniadaniu całą grupą wybraliśmy się na zajęcia do miejscowej szkoły. Tam czekali na nas koleżanki i koledzy z Niemiec i Holandii. Po krótkim zapoznaniu się z planem dnia przystąpiliśmy do pracy.

Naszym zadaniem było wykonanie plakatów. Każda 3-osobowa grupa (Polak,  Niemiec, Holender) miała przydzieloną jedną postać, która znana była w każdym z tych trzech państw. Na plakacie mieliśmy przedstawić jej dokonania, wykonać jej podobiznę i zamieścić najważniejsze informacje z nią związane.  Zagadnienia, z jakimi również  musieliśmy się zmierzyć to nauka, sprawy społeczne, polityczne.

Po zaprezentowaniu  plakatów i odbyciu dyskusji udaliśmy się do ratusza na spotkanie z przedstawicielami władzy samorządowej. Wszyscy z wielką radością przywitali nas i uczniów z 2 pozostałych państw. Wielką niespodzianką było przybycie przedstawicieli tureckiej młodzieży. Na ręce Pani Burmistrz Ottilie Scholz przekazaliśmy pamiątkową fotografię Warszawy wykonaną przez jednego z naszych absolwentów – Daniela Bieniasa. Fotografia spotkała się z dużą aprobatą i zostaliśmy zapewnieni, że zawiśnie ona na jednej ze ścian ratusza.  Od władz ratusza dostaliśmy na pamiątkę tego spotkania talerz ręcznie zdobiony obrazem miejscowej fontanny, który na pewno znajdzie miejsce w gablocie naszej szkoły.

Wizyta w ratuszu zakończyła się pamiątkowym zdjęciem .

Dominika Pulkowska III TC

25 września – środa

Tego dnia była zaplanowana wycieczka do pobliskiego miasta Essen do kopalni-muzeum Zollverein. Mieliśmy możliwość zwiedzenia tego obiektu. Podzieliliśmy się na dwie grupy, z których jedna fotografowała. Każda z nich dostała przewodnika, który oprowadzał nas we wnętrzu, pokazując i omawiając najważniejsze zagadnienia dotyczące korzeni kulturowych Zagłębia Ruhry. W środku podziwialiśmy panoramę miasta i maszyny górnicze oraz oglądaliśmy krótki film o pracy robotników w tej kopalni.. Po wycieczce wewnątrz muzeum udaliśmy się na krótką przechadzkę wokół muzeum, która była okazją do wykonania zdjęć plenerowych.  Po południu zwiedzaliśmy miasto, podziwialiśmy jego zabytki i robiliśmy pamiątkowe zakupy. Wieczorem wróciliśmy do Bochum.

Laura Lesińska IV TB

26 września – czwartek

W czwartek rano spotkaliśmy się w szkole i zgodnie z planem rozpoczęliśmy realizację przewidzianych na dziś warsztatów fotograficznych. Podzieliliśmy się na grupy i przystąpiliśmy do wykonania zadania polegającego na otworzeniu na fotografiach znanych dzieł malarskich. Wybraliśmy modelki, które ucharakteryzowaliśmy i przebraliśmy w odpowiednie stroje, a następnie sfotografowaliśmy zgodnie z wizerunkiem przedstawionym na obrazie. Po wykonanych pracach udaliśmy się do pracowni komputerowej, gdzie nasze zdjęcia zostały poddane obróbce. Po skończonej pracy zaprezentowaliśmy zdjęcia i omawialiśmy je w grupach. Nawet się nie obejrzeliśmy a minął nam cały dzień.

Dominika Capiga III TM

 

27 września – piątek

Po godzinie 9.00 spotkaliśmy się w szkole, gdzie po krótkim wstępie grupa polska zaprezentowała projekt o polskich korzeniach kulturowych. Następnie dyskutowaliśmy z grupą niemiecką i holenderską o naszych tradycyjnych potrawach, opowiedzieliśmy o tradycyjnych świętach i wytłumaczyliśmy, czym jest „lany poniedziałek”.

W południe był lunch, na który spróbowaliśmy słynnej tureckiej potrawy – kebaba. Po lunchu zaczęliśmy projekt fotograficzny „Kobieta w naturze”. Dzieląc się w pary Polak-Holender, Polak – Niemiec wyszliśmy na zewnątrz szkoły w celu znalezienia odpowiednio urzekających miejsc żywej natury. Szkoła mieści się na przedmieściach Bochum, a jej teren jest wyjątkowo duży i bogaty w różnorodne rośliny. Ponieważ nasza szkoła ma typowo miejski styl, bardzo duże wrażenie wywarły na nas widoki otaczające placówkę w Bochum. Wykonane zdjęcia poddaliśmy następnie delikatnej obróbce w programie Photoshop. Dzięki pomocy nauczyciela i opiekuna grupy holenderskiej mieliśmy możliwość oglądać pokazy slajdów ze zdjęć z całego wyjazdu, co przyprawiło nas o dreszcz wspomnień i o myśl, że wyjazd zaliczamy do udanych. Opiekunowie grupy niemieckiej zatroszczyli się o nasze samopoczucie i zorganizowali na patio grill, wprowadzając pozytywną piknikową atmosferę. Wszyscy uczniowie zaczęli robić wspólne zdjęcia na pamiątkę spotkania, wymieniliśmy się danymi, aby móc wciąż utrzymywać ze sobą kontakt przez Skype i Facebook.

Po oficjalnym pożegnaniu naszej grupy dostaliśmy od organizatorów upominki. Wkrótce nadszedł czas ostatecznego powiedzenia „Żegnamy”, gdzieniegdzie polały się łzy, a niektórzy mówili „Do zobaczenia w Holandii”… Przed nami była już tylko długa droga do Warszawy…

Monika Wieczorek IV TD

Październik 2013

Październik był miesiącem podsumowania działań, które odbyły się w trakcie wizyty w Bochum. Kierownik grupy polskiej rozliczył poniesione w trakcie spotkania wydatki – wystarczyło na wszystkie potrzeby! Dla uczestników wizyty przygotowano specjalne dyplomy, które rozdali uroczyście wychowawcy poszczególnych klas. Uczestnicy wizyty opowiedzieli o swoich wrażeniach kolegom i koleżankom ze swoich klas. Szczególną uwagę zwracali na fakt, że byliśmy najlepiej przygotowaną do udziału w spotkaniu grupą, a efekty naszych prac osiągnęły w porównaniu z partnerami wyjątkowo wysoki poziom.

Edward Habas

Listopad 2013

Nasza klasa tj. II TM, zgłosiła się do realizacji projektu poświęconego ochronie środowiska naturalnego. Wiele już słyszeliśmy o programie Comenius i jesteśmy bardzo zainteresowani udziałem w nim. Wspólnie z panią Anną Chwedyną omówiliśmy formę prezentacji tego tematu. Zdecydowaliśmy się na nakręcenie filmu i wybraliśmy obszary, które zaprezentujemy na taśmie filmowej: oszczędzanie energii elektrycznej, wody i papieru, segregację śmieci, ochronę przyrody i atmosfery.

Sylwia Wysocka II TM

 Grudzień 2013

W grudniu na zajęciach z języka niemieckiego z Panią Anną Chwedyną kontynuowaliśmy działania związane z projektem Comenius pt. „My green environment in Europe”. Podzieliliśmy się na niewielkie grupki, gdzie każdy wybrał, które tematy do filmu chciałby opracować. Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani możliwością udziału w międzynarodowym projekcie i od razu zaczęliśmy wymieniać się pomysłami. Wraz z Sylwią Wysocką zgłosiłyśmy się do prowadzenia dziennika projektu. Tydzień później przedstawiliśmy swoje koncepcje, a następnie zajęliśmy się ich realizacją.

Karolina Pytel II TM

 Spotykam się z klasą II TD. Jest w niej wielu aktywnych i pomysłowych uczniów. Opowiadam im o Comeniusie. I szkolnych doświadczeniach uczestniczenia w tym programie. Są zainteresowani, pytają o różne szczegóły. Myślę ,że mogą zrealizować projekt „My vision and dreams of a future Europe”. Obiecuję, że wkrótce po Nowym roku wrócimy do tematu. Proszę o przemyślenia dotyczące jego ujęcia i atrakcyjnego przedstawienia go w czasie wizyty studyjnej. Rozmawiam tez z wychowawcą klasy. Wierzy, że jego uczniowie nie zawiodą.

Maria Ruszczyńska – pedagog

Styczeń 2014

Wspólnie z p. Anną Chwedyną oraz kolegami i koleżankami z klasy II TM przygotowaliśmy scenariusze kilku scenek filmowych, mających na celu pokazanie odbiorcom, w jaki sposób troszczymy się oraz szkodzimy środowisku przyrodniczemu na terenie naszej szkoły. Kiedy wszystkie szczegóły dotyczące scenariuszy zostały już dopracowane, rozpoczęliśmy filmowanie poszczególnych scenek. W bohaterów wcieliły się chętne osoby z klasy, p. Anna Chwedyna oraz kilku innych nauczycieli. Filmiki zostały nakręcone w klasach, jak i na patio oraz boisku szkolnym. Każda z osób biorących udział w filmowaniu wykazała się twórczością, kreatywnością i zapałem do wspólnej pracy. Wszyscy uczestnicy świetnie się spisali.

 Sylwia Wysocka II TM

 Z klasą II TD kilkakrotnie się umawiamy. Rozmawiamy, dzielimy obowiązki, planujemy. Mamy 3 zespoły: dziennikarski, informatyczny i tłumaczeniowy. Aktywność klasy nie słabnie. W trakcie kolejnych spotkań ustalamy, że sformułujemy 21 haseł, które chcielibyśmy przedstawić w Parlamencie Europejskim. Nawiążemy do 21 postulatów Solidarności, które przyniosły wolność, a w konsekwencji obecność w Unii Europejskiej. Z grupą dziennikarzy rozpoczynamy pisanie. Grupa informatyczna gromadzi materiały do prezentacji. Pisanie poszczególnych fragmentów wystąpienia poprzedzamy rozmową o hasłach – priorytetach.

Maria Ruszczyńska – pedagog

 

Dowiedzieliśmy się o projekcie „My vision and dreams of a future Europe” i od razu przystąpiliśmy do działań. Zostaliśmy wprowadzeni w szczegóły programu oraz ustanowiliśmy podział prac. Każda wyznaczona grupa zajmowała się innym aspektem projektu, by był on dziełem wspólnym. Wiedzieliśmy bowiem, że tylko współpraca da nam najlepsze rezultaty.

Każde zadanie zostało dokładnie omówione, w tym również prowadzenie dziennika.

Taka kronika pozwoli na prześledzenie trudu naszej pracy, którą zgodziliśmy się podjąć, w ramach integracji europejskiej młodzieży. Wraz z chęcią partnerstwa  zrodził się pomysł, by zaprosić inne klasy do projektu. Takie działanie bardzo zbliża uczniów, a także pozwala wymienić najróżniejsze opinie, co tworzy obiektywną rzeczywistość. Byśmy mogli trafnie wyrazić naszą inicjatywę, potrzebowaliśmy przemowy. Miała być ona manifestacją, owocem wspólnych starań o nową, lepszą przyszłość. Wyznaczyliśmy zatem nową grupę osób, zdolnych do wynotowania przewodniej myśli projektu. Nie udałoby się to, gdyby nie liczne spotkania pełne dyskusji o ostatecznym wyglądzie pracy.

 Alicja Gołąb II TD

Luty 2014

 

Kolejnym celem było tłumaczenie naszej przemowy skierowanej do Parlamentu Europejskiego „My vision and dreams of a future Europe”, aby mogła ona trafić do większej liczby odbiorców. Zależało nam na dokładnym przekładzie, ponieważ jasność wypowiedzi jest podstawą do dobrej komunikacji, na której przecież tak bardzo nam zależy.

 Alicja Gołąb II TD

 

Maciej Chałoński z klasy II TM ukończył montaż filmiku „My green environment”. Sylwia Wysocka przygotowała podkład muzyczny, który został wykorzystany w filmie. Wspólnie z naszą klasą wybraliśmy 4 osoby, które pojadą przedstawić projekt w szkole w Holandii.
O wyborze decydowało zaangażowanie w projekt oraz umiejętności związane
z komunikowaniem się w języku angielskim. Do tej grupy należą Sylwia Wysocka, Marcin Kaliński, Maciej Chałoński oraz Karolina Pytel. Wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi i zaszczyceni, że dostaliśmy szansę na udział w międzynarodowym projekcie Comenius.

Karolina Pytel II TM

Marzec 2014

 

Częsta kontrola postępów w realizacji projektu „My vision and dreams of a future Europe” pozwalała na wzajemne wsparcie grupy i śledzenie bieżących wydarzeń. W ten sposób uczyliśmy się współdziałania, solidarności oraz altruizmu.  Duże wsparcie posiadaliśmy oczywiście u nauczycieli. Byli naszymi opiekunami, dbali o każdy szczegół pracy. Przykładem ich promotorstwa jest pomoc w  pokonywaniu barier językowych. Mowa była pośrednio plonem całej klasy, dlatego z dumą mogliśmy ją odczytać przed zainteresowanymi. Lecz pożądany efekt uzyskaliśmy dopiero po skonstruowaniu prezentacji, uzupełnionej licznymi zdjęciami, obrazującymi kluczowy temat. Jako przyszli fotografowie doskonale wiemy jak ważna jest wizualizacja w kontakcie międzyludzkim.

Alicja Gołąb II TD

 

W marcu rozpoczęliśmy przygotowania do wyjazdu. Pani Anna Chwedyna wraz z Panią Angeliką Kowalską i Panią Pauliną Piasecką zajmują się organizacją naszej podróży. Dotyczące tego informacje dostajemy na bieżąco. Wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani zbliżającym się wyjazdem. Wkrótce mamy odbyć rozmowę z uczniami szkoły w Niemczech przez Skype’a i opowiedzieć im o swoich działaniach oraz oczekiwaniach związanych
z Comeniusem. Nasz projekt (film o ochronie środowiska naturalnego) przedstawiliśmy przed całą klasą – zebrał bardzo dobre recenzje.

Karolina Pytel II TM

 

Dzisiaj (19 marca) poznaliśmy za pośrednictwem Skypa naszych kolegów z Niemiec. Mimo początkowej nieśmiałości, przełamaliśmy szybko bariery komunikacyjne. Opowiadaliśmy o swoich zainteresowaniach, umiejętnościach i przede wszystkim o zrealizowanych w ramach programu Comenius projektach. Spotkanie w „realu” zapowiada się wyjątkowo interesująco!

Anna Chwedyna – koordynator

 

Marzec/kwiecień 2014

 

W poniedziałek 31 marca po długiej podróży, w końcu dojechaliśmy do Amsterdamu. Czekał tam na nas przedstawiciel szkoły Fotovakschool – pan Tom Meerman, który zaprowadził nas do siedziby szkoły w Amsterdamie. Mieliśmy około godziny przerwy w programie, ponieważ czekaliśmy na uczniów z Niemiec. Udaliśmy się na krótki spacer po Amsterdamie. Zachwyciła nas architektura miasta i jego wyjątkowy klimat. Pogoda sprzyjała, jak zresztą przez całą resztę dnia. Około południa wróciliśmy do budynku szkoły. Tam przywitaliśmy przybyłych uczestników wymiany z Niemiec. Wszyscy udaliśmy się na konferencję powitalną, na której zostaliśmy sobie przedstawieni i rozpoczęły się prezentacje o szkołach biorących udział w projekcie, które pozwoliły nam dowiedzieć się więcej o naszych partnerach. Wtedy został zrealizowany jeden z punktów naszego projektu, a dokładnie pokazany został film o ekologii.

Po przedstawieniu wszystkich szkół odbył się lunch, podczas którego mogliśmy lepiej się poznać osobiście z uczniami i nawiązać pierwsze kontakty z nimi. Kolejnym punktem tego popołudnia były warsztaty na terenie szkoły, które polegały na zrobieniu sobie wzajemnie,
w przydzielonych wcześniej grupach, zdjęć portretowych, które zostały finalnie umieszczone w prezentacji. Był to dla nas czas, kiedy mogliśmy nawiązać bliższy kontakt, dobrze się bawiąc w dobrze przygotowanych studiach. Po zrobieniu portretów, obrobieniu ich i oddaniu nauczycielowi nadzorującemu to zadanie, uzyskaliśmy trochę czasu wolnego. Spędzaliśmy go w gronie wszystkich uczniów, ponieważ integracja była dla wszystkich bardzo ważna. Bez niej byłoby nam trudniej pracować ze sobą. Pozwalała ona również przyzwyczaić się do używania języka angielskiego.

Późnym popołudniem wybraliśmy się wszyscy wspólnie na obiadokolację w bardzo dobrej restauracji. Spędziliśmy tam świetny czas oraz zjedliśmy pierwszy treściwy posiłek tego dnia. Wieczorem po wyjściu z knajpy udaliśmy się z powrotem do szkoły, aby odebrać zostawione tam przed południem bagaże i przemieścić się do hotelu. Po wyczerpującym i ekscytującym dniu, zaraz po otrzymaniu kart do pokoi, postanowiliśmy położyć się do łóżek. Przed zaśnięciem jeszcze spotkaliśmy się naszą ósemką na dole w barze hotelowym, by wspólnie wymienić się wrażeniami z pierwszego dnia w Holandii. Jeszcze przed północą udaliśmy się do pokoi i oddaliśmy się wypoczynkowi, żeby następnego dnia być pełnymi sił.

Szymon Kowalski II TD

 

We wtorek, 1 kwietnia rano, odwiedziliśmy szkołę partnerską. Odbyły się tam bardzo ciekawe zajęcia dotyczące wolontariatu. Po ich zakończeniu wykonywaliśmy na terenie Amsterdamu zdjęcia portretowe kolegów. Następnie wszyscy pojechaliśmy do portu
w Amsterdamie, skąd popłynęliśmy promem do najbardziej uprzemysłowionej części miasta. Tam zwiedziliśmy statek Greenpeace’u i wysłuchaliśmy jego historii. Mieliśmy także chwilę czasu wolnego, co wszystkim się bardzo podobało, ponieważ mogliśmy wykonać wiele ciekawych zdjęć. Około godziny 16 udaliśmy się do siedziby Greenpeace’u. W trakcie spotkania z przedstawicielką tej organizacji dowiedzieliśmy się o działaniach Greenpeace’u oraz uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze pytania dotyczące wolontariatu w ochronie środowiska naturalnego. Po dyskusji zwiedziliśmy siedzibę organizacji. Tak zakończył się dzień drugi naszej nieco męczącej, ale wartej tego podróży.

Karolina Pytel II TM

 

W środę 2 kwietnia, zaraz do śniadaniu, pojechaliśmy do holenderskiej szkoły fotograficznej, gdzie organizatorzy projektu przedstawili nam program dnia. Podzieliliśmy się na kilkuosobowe grupy i razem z uczniami Fotovakschool w Amsterdamie wyszliśmy na spacer po mieście, aby wykonać fotoreportaż tematyczny. Fotografie miały przedstawiać otaczające nas środowisko naturalne. Miały również ukazać, w jaki sposób o nie dbamy i chronimy przed licznymi zanieczyszczeniami. Po kilku godzinach wróciliśmy do szkoły, a następnie całą grupą wybraliśmy się do Hortus Botanicus – Ogrodu Botanicznego, znajdującego się na przedmieściach Amsterdamu. Byliśmy zachwyceni przepiękną tropikalną roślinnością oraz historią rosnących tam licznych kwiatów i drzew. Około godziny 16 poszliśmy na obiad,
a następnie, w ramach czasu wolnego, wybraliśmy się do miasta razem z grupą niemieckich uczniów. Po miło spędzonym wieczorze wróciliśmy do hotelu i tak zakończył się nasz trzeci dzień spędzony w pięknym Amsterdamie.

Sylwia Wysocka II TM


W czwartek 3 kwietnia przybyliśmy do Rotterdamu, miasta zupełnie odmiennego niż Amsterdam. Przypominało to podróż w czasie.Po długim marszu dotarliśmy do Pływających Pawilonów. Nietypowa konstrukcja urzekła nas swoją funkcjonalnością oraz pomysłowością wykonania, gdyż całość unosi się na wodzie. Miejsce służy podziwianiu panoramy miasta, a także pokazaniu geniuszu ekologicznych rozwiązań. Przewodnik dokładnie opisał ideę pływających budynków. By przybliżyć Rotterdam do miasta przyszłości, władze planują powiększyć pływające miasto. Energia słoneczna i wiatrowa wystarcza do zasilania obiektów, zaś innowacyjny system oczyszczania wody pozwala wykorzystać ją do celów sanitarnych oraz zwrócić bez ryzyka emisji zanieczyszczeń. Wszystko po to by chronić naszą planetę.

Na obiad udaliśmy się do pobliskiej restauracji. Po ciepłym posiłku ruszyliśmy dalej zwiedzać miasto.

Zawróciliśmy ku szkole fotograficznej. Naszym oczom ukazał się elegancki gmach Fotovakschool Rotterdam. W szkole mieściło się wiele dobrze wyposażonych studiów.

Dzień zakończyliśmy zatrzymując się na egzotyczną kolację. Potem znów powitaliśmy Amsterdam.

Monika Nawacka II TD

 

Piątek 4 kwietnia był naszym ostatnim dniem w Amsterdamie. Przed południem wykonywaliśmy ostatnie zdjęcia do fotoreportażu miejskiego. Po południu w Fotovakschool odbyło się nasze ostatnie spotkanie, na którym podsumowaliśmy cały nasz pobyt oraz zajęcia.
Na rzutniku zostały wyświetlone nasze wspólne fotografie, jak i zdjęcia które wykonaliśmy w ramach zajęć z ekologii. Następnie wygłosiliśmy naszą przemowę do Unii Europejskiej oraz pokazaliśmy prezentację na temat “Nasza wizja Europy”. Wypadliśmy wspaniale sądząc po podwójnych brawach oraz gratulacjach nauczycieli z Holandii, Niemiec i Turcji.
Jako iż za parę godzin mieliśmy pociąg powrotny do Warszawy, pożegnaliśmy się z naszymi nowymi znajomymi, podziękowaliśmy za miłe ugoszczenie nas i udaliśmy się na nasz ostatni posiłek w Amsterdamie – obiad. Następnie wyruszyliśmy w kierunku dworca.

Alicja Gołąb II TM

 

Kwiecień 2014

Uczniowie uczestniczący w wizycie w szkole partnerskiej w Amsterdamie podzielili się swoimi spostrzeżeniami ze spotkania z koordynatorem projektu i kolegami z klasy. Duże wrażenie wywarła sama szkoła partnerska i jej wyposażenie, a także opisane powyżej wyjątkowo ciekawe zajęcia związane z ochroną środowiska.

Koordynator projektu zebrał także wykonane przez uczniów zdjęcia, z których zostaną wybrane fotografie do zaprezentowania na wystawie podsumowującej projekt.

Angelika Kowalska

 

Maj 2014

Projekt dobiega końca. Czas na podsumowania i gratulacje. Koordynator projektu wspólnie z Panią Grażyną Jezierską postanowili o przygotowaniu szczególnej formy podziękowań: wykonanych przez uczniów kart pocztowych. Wykonali je, posługując się techniką rysunku, uczniowie klas I. Prace charakteryzują się wysoką jakością, starannością wykonania oraz świadczą o wyjątkowej kreatywności ich twórców.

Anna Chwedyna – koordyator, Grażyna Jezierska

 

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych wybrali najlepsze fotografie prezentujące uroki miast partnerskich – Warszawy, Bochum i Amsterdamu, które wydrukowane w formacie 50×60 cm. utworzyły wystawę „Z Comeniusem do Europy”.

Ekspozycja została zaprezentowana po raz pierwszy w dniu 30 maja w najbardziej reprezentacyjnym miejscu szkoły (holu recepcyjnym) w trakcie 1 Wolskiego Dnia Dziecka dla Dorosłych. Mogli ją zobaczyć nie tylko uczniowie ZSF, ale także ok. 250 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy odwiedzili tego dnia naszą placówkę oraz reprezentanci Rady i Urzędu Dzielnicy Wola oraz Rady Warszawy.

Anna Chwedyna – koordynator

 

Czerwiec 2014

Szczególnie ważną datą w realizacji projektu Comenius był 3 czerwca 2014 r. Tego dnia zorganizowaliśmy Święto Comeniusa – imprezę ogólnoszkolną podsumowującą wszystkie działania. W galerii szkolnej zaprezentowana została wystawa „Z Comeniusem do Europy”, ukazująca uroki miast partnerskich. Ekspozycję uzupełniały inne efekty końcowe projektu: broszura przedstawiająca Mazowsze, kalendarz oraz karty pocztowe. Na ekranie wyświetlano wykonane przez uczniów prezentacje multimedialne i filmy. Nie zabrakło także spotkań z realizatorami projektów, którzy opowiadali o efektach swojej pracy w programie Comenius. Do uzyskania dobrej atmosfery przyczynił się serwowany gościom tak jak na prawdziwym wernisażu poczęstunek: torty, ciastka, napoje.

Anna Chwedyna – koordynator

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: “Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa”.

Partnerzy:
1.Technikum Fototechniczne – Warszawa: www.fotospokojna.com
2.AGUS/GADAT Berufliche Schule – Neuruppin (Niemcy): www.agus-gadat.de
3. Tosçelik Fen Lisesi – Iskenderun (Turcja): www.toscelikfenlisesi.k12.tr
4. Vilniaus A. Vivulskio pagrindine mokykla – Wilno (Litwa): www.vivulskio.lt.
5. Grup Scolar Industrial “Electrotimis” – Timisoara (Rumunia): http://electrotm.licee.edu.ro

Szkolny koordynator programu: Maria Ruszczyńska

Wrzesień 2009

Projekt pt. Miłość nie zna granic

1. Miłość do człowieka

Profesor Beata Skipirzepska wytypowała jako lidera grupy realizującej projekt “Miłość do człowieka” Wojciecha Artyniewa z klasy III TA. Zainteresowania ucznia dotyczące technik fotograficznych spowodowały, że jego umiejętności kreatywnego tworzenia obrazów wykraczają poza ramy programu nauczania, zwłaszcza przedmiotów, które opierają się na wykorzystaniu technologii informacyjnych w fotografii. W porozumieniu z uczniem postanowiono, że prezentacja powstanie w programie photoshop i imovie. Dzięki nowatorstwu formy stanie się ona znaczącą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli przedmiotów techniki multimedialne i zastosowanie komputerów w fototechnice.(red Anna Chwedyna)

Wraz z grupą koleżanek i kolegów ustaliliśmy, co młodzi ludzie rozumieją pod pojęciem “miłość”. Następnie wykonaliśmy w szkolnym studiu fotograficznym zdjęcia ilustrujące te skojarzenia. Fotografie i teksty zostały połączone w jednej prezentacji, której towarzyszyła muzyka oraz pojawiały się cytaty z wierszy znanych polskich poetów. Nad złożeniem tych wszystkich elementów w jedną całość pracowaliśmy bardzo długo, aby osiągnąć zamierzony cel i wywołać w widzach pożądane emocje.(red. Wojciech Artyniew)

2. Miłość do Boga

Powyższym tematem zajęły się klasy IITD i IITB na lekcji religii. Pani Maria Ruszczyńska i pani Anna Chwedyna pokrótce przedstawiły program Comeniusa i jego zasady. Następnie wraz z siostrą Józefiną przeprowadziły dyskusję na temat znaczenia miłości do Boga dla uczniów klas drugich. W wyniku dyskusji uczniowie ustalili szczegółową treść prezentacji i zawarte w niej elementy. Razem zebrali materiały do prezentacji pt. “Miłość do Boga”, którą przygotowali Olga Madurska z klasy II TE i Robert Fršczek z klasy II TB. Tworzenie prezentacji nadzorowała pani Dorota Okoń.(red Olga Madurska)

3. Miłość do Ojczyzny

Uczniowie klasy III TC, zainspirowani przez panią wicedyrektor Annę Chwedynę oraz szkolnego koordynatora programu Comenius, panią Marię Ruszczyńską, tematem Miłości do Ojczyzny, postanowili rozpatrzyć, co w ich sercach kryje się pod tym sformułowaniem. Podczas lekcji wychowawczej oraz historii, pod opieką pana profesora Jana Gwoździa, każdy z nich napisał, w jaki sposób rozumie to pojęcie, po czym odbyła się dyskusja, czym tak naprawdę w dzisiejszym świecie jest miłość do Ojczyzny. Podsumowaniem pracy uczniów klasy III TC zajął się Kacper Kopciński, który przygotował na ten temat prezentację multimedialną.(red.Kacper Kopciński)

4. Wiersze o miłości

Uczniowie klasy IV TA postanowili napisać wiersze o miłości. Na lekcji języka angielskiego z profesor Ewą Górecką jako liderka grupy wyjaśniłam cele i zadania projektu oraz omówiłam zasady tworzenia krótkich utworów tzw. elfików. Są to krótkie formy literackie zawierające w pierwszym wersie jedno słowo, w drugim – 2, w trzecim – 3, w czwartym – 4 i w ostatnim -ponownie jedno słowo. Każdy z uczniów napisał przynajmniej jeden wierszyk. Odczytałam także napisany przez siebie, inspirowany własnymi przeżyciami wiersz w języku angielskim pt. “I love world”. Rafał Żołondowski udał się do Biblioteki Narodowej na poszukiwanie wybitnych przykładów poezji polskiej w języku angielskim. Po wielu trudnościach w poszukiwaniu i przeczytaniu znacznej liczby wierszy, wybrał najodpowiedniejsze z nich do zaprezentowania partnerom w trakcie wieczoru poezji miłosnej w Neuruppin: “True Love – Wisławy Szymborskiej i “Silent Lover” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wiersze te okazały się strzałem w dziesiątkę.(red.Paula Urbanek)

Październik 2009

Wizyta studyjna w Neuruppin

Udział wzięli:
1. Rafał Żołondowski – kl. IV TA
2. Paula Urbanek – kl. IV TA
3. Robert Frączek – kl. II TB
4. Olga Madurska – kl. II TE
5. Kacper Kopciński – kl. III TC
6. Wojciech Artyniew – kl. III TA
oraz nauczycielki: pani Maria Ruszczyńska i pani Anna Chwedyna

Spotkanie rozpoczęło się wspólnymi ćwiczeniami pozwalającymi poznać się wzajemnie, swoje zainteresowania i pasje. Pierwszego dnia wizyty odbyły się także projekcje prezentacji pt. “Miłość do człowieka” wszystkich krajów uczestniczących w programie. Wszyscy byli zachwyceni, jak bliska jest nam ta forma uczucia i mimo różnic kulturowych, niczym się nie rożni jej pojmowanie przez wszystkich uczestników. Po południu udaliśmy się na poszukiwanie sławnych par miłosnych w Neuruppin. Miasteczko wywarło na całej grupie bardzo duże wrażenie i oczarowało swojš architekturą. Wieczorem grupa polska wyszła z inicjatywą zorganizowania wspólnego meczu piłki nożnej. Wszyscy byli zachwyceni tym pomysłem. Drugiego dnia zaprezentowane zostały projekty “Miłość do Boga” i “Miłość do Ojczyzny”. Nie zadziwiło nas wcale, że miłość do Boga wygląda inaczej w różnych krajach partnerskich. Turcy wielbią Allacha, Niemcy są katolikami, protestantami lub ateistami. To skłoniło nas do wspólnych konkluzji, jak w naszych krajach odbierana jest wiara w Boga i jak się do tego ustosunkowujemy. W mieszanych pod względem narodowości grupach napisaliśmy także krótkie wiersze o miłości (tzw. elfiki). Wieczorem odbyły się przyjacielskie rozgrywki w kręgle. Trzeciego dnia udaliśmy się w rejs statkiem po okolicznych jeziorach. Piękno krajobrazu dało o sobie znać, bo większość była wzruszona widokami. Po powrocie do Neuruppin odbył się z udziałem burmistrza miasta wieczór poezji miłosnej – spektakl złożony z wierszy recytowanych przez przedstawicieli każdego kraju partnerskiego. Jak to poezja, wycisnęła łzy z oczu wielu uczestników. Na czwartek przewidziano wyjazd do Berlina. Niestety, pogoda nie dopisała, ale nie było to przeszkodą, aby udać się na poszukiwanie par miłosnych. Miasto wydało się nam wyjątkowo piękne. W wolnym czasie zwiedzaliśmy zakamarki Berlina. (red.Rafał Żołondowski)

Zima 2009

Wystawa fotograficzna

Tworzenia wystawy przestawiającej poszczególne projekty oraz dokumentującej wizyty studyjne zrealizowane w ramach programu Comenius podjęłam się wspólnie z Agnieszką Radulską z klasy III TB. Najpierw musiałyśmy poznać szczegółowo produkty końcowe programu, a zwłaszcza sposób i formaty ich zapisu na nośnikach, dlatego zaczerpnęłyśmy wiedzy i doświadczenia od uczniów i nauczycieli biorących udział w jego realizacji. Pomogli nam oni w dokładnym poznaniu wszystkich projektów i opowiadali o doświadczeniach zdobytych podczas wizyt studyjnych. Obejrzałyśmy także wszystkie prezentacje i filmy pod kątem adaptacji obrazu do stworzenia wystawy. Dzięki temu nasza praca była łatwiejsza. Projektowanie plakatów rozpoczęłyśmy od stworzenia ich koncepcji, następnie dokonałyśmy wyboru zdjęć i ustaliłyśmy szczegółowo treść tekstów. Przygotowanie wystawy w formie plakatów wiązało się z wieloma próbami i błędami. W jej tworzeniu w programie Photoshop pomagały nam prof. Teresa Lange i prof. Dorota Okoń. Prace wykonywałyśmy na lekcjach technik multimedialnych i zastosowania komputerów w fototechnice oraz w domu. Nasze plakaty znalazły eksponowane miejsce w szkole, prezentując dorobek programu wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom i gościom szkoły. (red.Gabriela Pieniążek)

Projekt pt. “Przyszłość Europy”

1. Sztuka teatralna pt. “Przyszłość Europy”

W lutym został ogłoszony konkurs dotyczący “Przyszłości Europy”. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego scenariusza sztuki teatralnej, która nawiązywałaby do wyżej wymienionego tematu. Klasa II TD wraz z wychowawcą, panią Ireną Kundzik i pomocą pani pedagog Marii Ruszczyńskiej, podczas burzliwych dyskusji i mimo różnic zdań, uzgodniła scenariusz. Jednak wstępny projekt został odrzucony ze względu na trudności inscenizacyjne, niespójność akcji i zbyt pesymistyczną wizję przyszłości. Uczniowie nie złożyli jednak broni i po raz kolejny zgłosili swój scenariusz do konkursu. Tym razem pomysł jednej z uczennic Amandy Ociepy okazał się być świetną bazą na zaprojektowanie scenki. Uczniowie wraz z panią pedagog połączyli wątki zaczerpnięte z mitologii greckiej i historii oraz tchnęli odrobinę własnej wizji losów Europy. Pomysł okazał się trafiony, a dzięki połączeniu przeszłości z optymistyczną wizją przyszłością, został zaakceptowany przez wszystkich uczniów klasy II TD. W konkursie brali udział także uczniowie klas III TB i II TE, którzy opracowali własne scenariusze. Konkurs został rozstrzygnięty, wyłaniając zwycięzcę – klasę II TD. Po przetłumaczeniu scenariusza na język angielski i korekcie dokonanej przez nauczycielki języka angielskiego uczniowie, którzy biorą udział w wizycie studyjnej w Iskenderun (Turcja), ustalili, jak będą wyglądać kostiumy i scenografia oraz przystąpili do prób. Uzdolnieni plastycznie uczniowie wykonali elementy dekoracji. Pracami nad powstaniem scenografii kierowała Zuzanna Goniewicz z klasy III TB.
Scenka zostanie przedstawiona podczas wyjazdu uczniów do Turcji, sfilmowana, a następnie zaprezentowana uczniom ZSF. (red.Bartosz Zakrzewski)

2. Prezentacja pt. “Przyszłość Europy”

Projekt zrealizowany został w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotów Rysunek i kompozycja oraz Elektroniczne techniki obrazowania. Zadaniem młodzieży było wykonanie indywidualnej wypowiedzi plastycznej, graficznej i fotograficznej w dowolnej technice, dotyczącej ich wizji przyszłości Europy w wybranej sferze życia człowieka: człowiek – grupa – społeczeństwo, kultura, tradycja, historia, transport, środowisko naturalne, rolnictwo, przemysł, żywioły, zagrożenia konfliktami itd. Indywidualne wypowiedzi stanowiły niedokończoną układankę puzzli, które wypełniają kontynent europejski, z zostawionymi pustymi miejscami do uzupełnienia przez innych uczestników projektu ze szkół partnerskich. Całość materiału o charakterze wizualnym miała wydźwięk zarówno pozytywny, jak negatywny. Zebrany materiał został podzielony tematycznie na grupy: Ludzie, a nawet roboty; Podróże po kontynencie, świecie, kosmosie. Bilety dla wszystkich po 10 E; Pamięć historii i tradycji; Korzenie odrębności kulturalnej; środowisko, piękna przyroda, ekologiczne rolnictwo, Przyjazny człowiekowi przemysł. Ale przyszłość Europy to także: Nierozwiązane problemy młodych ludzi; Dewastacja środowiska naturalnego; Trudne do opanowania żywioły; Cišgle istniejšce podziały; Skutki polityki, nierozwiązanych konfliktów międzyludzkich. Z indywidualnych prac uczniów powstała prezentacja w programie Power Point, przedstawiajšca w usystematyzowany sposób ich spojrzenie na przyszłość Europy. Całością prac nad przygotowaniem projektu kierowały nauczycielki: Grażyna Jezierska i Beata Skipirzepska. (red.Grażyna Jegierska)

Prezentacja Power Point “Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa”

W celu propagowania idei współpracy międzynarodowej oraz dokumentowania działań szkoły w realizacji projektów europejskich, zaprosiłam wyróżniających się w trakcie zajęć komputerowych uczniów do wykonania prezentacji osiągnięć całego projektu “Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa”. Nauczycielka przedmiotu Elektroniczne Techniki Obrazowania pani Dorota Okoń wybrała do wykonania tego zadania uczniów klasy III TC Rafała Gajewskiego i Adriana Lewandowskiego – najlepszych specjalistów w pracy z programem Power Point. Uczniowie wyrazili chęć udziału w projekcie i pod kierunkiem nauczycielki przystąpili do pracy. Wspólnie z panią Okoń i ze mną omówili projekt prezentacji, jej formę i zawartość merytoryczną, obejrzeli wszelkie wykonane w ramach programu Comenius projekty oraz wybrali zdjęcia i slajdy najpełniej ukazujące zrealizowane przez uczniów działania. Prezentację wykonali w języku polskim i angielskim. Zostanie ona zaprezentowana społeczności szkolnej jako podsumowanie programu, a także, w ramach promocji szkoły, partnerom placówki w różnych projektach europejskich, kandydatom i ich rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym osobom. Przekażemy ją także władzom oświatowym, którym szkoła podlega. (red.Anna Chwedyna)

Maj 2010

Wizyta studyjna w Iskenderun

Udział wzięli:
1. Gabriela Pieniążek – kl. II TE
2. Agnieszka Radulska – kl. III TB
3. Bartosz Zakrzewski – kl. II TD
4. Rafał Gajewski – kl. III TC
oraz nauczycielki: pani Maria Ruszczyńska i pani Anna Chwedyna

W dniach 16-23 maja odwiedziliśmy w ramach programu Comenius turecką szkołę Tosçelik Fen Lisesi. Tematem projektu była przyszłość Europy. Przedstawiliśmy prezentację Power Point zawierającą prace plastyczno-graficzne o szansach i zagrożeniach naszego kontynentu, która była pretekstem do dyskusji na temat naszej wizji Europy. Oprócz tego wystawiliśmy sztukę opartą na mitologii greckiej, dotyczącą przeszłości Europy i wspólnego wkładu w jej przyszłość. Nasi partnerzy byli zachwyceni naszą grą aktorską, a także kostiumami i scenografią. Braliśmy także udział w warsztatach interpersonalnych, które były okazją do bliższego poznania wszystkich uczestników projektu.

Podczas pobytu zostaliśmy przyjęci przez kilka ważnych osobistości miasta i regionu, by przy herbacie móc usłyszeć ciekawe informacje na temat Iskenderun i okolicy. Poza tym odbyliśmy wycieczkę do Antakya, aby zwiedzić kilka historycznych i turystycznych miejsc. Ostatniego dnia zostaliśmy oprowadzeni po fabryce Tosyali Holding, który jest jednym z większych korporacji państwa tureckiego, a także spotkaliśmy się z przedstawicielem firmy. Spędziliśmy bardzo przyjemny tydzień wypełniony anglojęzycznymi rozmowami z młodymi ludźmi, gorącym słońcem, błękitnym Morzem śródziemnym i palącym jak ogień kebabem. Wszyscy uczestnicy z pewnością wiele razy powrócą do wspomnień z tego czasu i podzielą się wrażeniami z rówieśnikami. (red.Agnieszka Radulska)

———————————————————————————————————————————————————————————————

Tytuł projektu: Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa”.

Partnerzy:
1.Technikum Fototechniczne – Warszawa: www.fotospokojna.com
2.AGUS/GADAT Berufliche Schule – Neuruppin (Niemcy): www.agus-gadat.de
3. Tosçelik Fen Lisesi -Iskenderun (Turcja): www.toscelikfenlisesi.k12.tr
4. Vilniaus A. Vivulskio pagrindine mokykla – Wilno (Litwa): www.vivulskio.lt.
5. Grup Scolar Industrial “Electrotimis” – Timisoara (Rumunia): http://electrotm.licee.edu.ro

Szkolny koordynator programu: Maria Ruszczyńska

Technikum Fototechniczne otrzymało grant Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację edukacyjnego programu Unii Europejskiej pt. Uczenie się przez całe życie – Comenius. Działania związane z projektem, któremu nadaliśmy tytuł “Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa”, obejmować będą lata 2008-2010. Uczestniczą w nim młodzież uczęszczająca do naszej szkoły oraz uczniowie szkół partnerskich z Niemiec, Turcji, Rumunii i Litwy. Jego celem jest wspieranie kompetencji interkulturowych, umożliwiających współżycie narodów Europy wolne od uprzedzeń i niezrozumienia wobec innych kultur i sposobów życia.

Ten cel może być osiągnięty poprzez intensywną wymianę doświadczeń partnerów projektu na temat przyzwyczajeń życiowych, tradycji, zwyczajów i obyczajów ich krajów. Uzyskana w ten sposób wiedza umożliwi lepsze zrozumienie ponad granicami naszych krajów również takich problemów jak: nierówne traktowanie płci, finansowa krzywda, wykluczenie osób upośledzonych umysłowo i fizycznie, stosunek do osób starszych, dyskryminacja rasowa i nietolerancja wobec poszczególnych religii.

Do tego powinna przyczynić się realizacja zaplanowanych w ramach programu projektów:
1. Portret kobiety,
2. Co inni powinni o mnie wiedzieć?
3. Miłość nie zna granic,
4. Przyszłość Europy,
5. Warsztaty poświęcone rozwojowi kompetencji interkulturowych i interpersonalnych,
6. Zwiedzanie miast partnerskich wg aspektów wynikających z tematyki projektów, a także związane z nimi dyskusje.

Konsekwencją bezpośrednich i pośrednich sposobów komunikowania się jest poprawa kompetencji językowych. środkiem do efektywnej realizacji programu jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Naturalną konsekwencją realizacji przez szkołę projektów międzynarodowych są wyjazdy uczniów i nauczycieli do instytucji partnerskich, gdzie mają możliwość zaprezentowania własnych dokonań, uczestniczyć we wspólnych działaniach związanych z tematyką projektu oraz dają możliwość bliższego poznania nowych krajów i nawiązania atrakcyjnych przyjaźni:
1. Wilno (Litwa) – październik 2008 r.
2. Timisoara (Rumunia) – maj 2009 r.
3. Neuruppin (Niemcy) – październik 2009 r.
4. Iskenderun (Turcja) – maj 2010 r. (Maria Ruszczyńska)

Sierpień 2008

Koordynator programu pani Maria Ruszczyńska poinformowała Radę Pedagogiczną ZSF o przyznaniu grantu na realizację projektu “Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa” oraz przybliżyła nauczycielom cele, tematykę i oczekiwane efekty programu. Wraz z panią Anną Chwedyną przedstawiła prezentację poprzedniego projektu Comenius-Socrates, realizowanego przez Zespół Szkół Fototechnicznych w latach 2000-2003, omawiając szczegółowo metody pracy i uzyskane produkty końcowe.
W wyniku analizy tego materiału oraz dyskusji na temat sposobów realizacji obecnego projektu ustalono, że projekty nowego programu Comenius będą wykonywane w trakcie zajęć lekcyjnych i dodatkowych przez zainteresowane projektem klasy, a liderzy grup roboczych wezmą udział w wizytach studyjnych.(Anna Chwedyna)

Wrzesień 2008

Wychowawcy przekazali uczniom informacje o programie i w porozumieniu z nimi ustalili klasy odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych projektów, opracowali harmonogram działań oraz uzgodnili sposób ich realizacji.(Maria Ruszczyńska)

Projekt pt. Kobieta

1. Kobieta w fotografii

Klasa II TB wraz z panią Renatą Żochowską postanowiła wziąć udział w projekcie pt. “Kobieta w fotografii”, przedstawiającym Polki w różnym wieku. Ustalono, że kobiety ze zdjęć będą się od siebie różnić od siebie o 10 lat. Klasa wraz z nauczycielami fotografii wybrała się w plener w poszukiwaniu odpowiednich twarzy do zdjęcia. Każdy z uczniów miał za zadanie przynieść po jednym, najlepszym, wykonanym przez siebie zdjęciu kobiety. Do projektu przyłączyli się również uczniowie innych klas drugich z grup, w których zajęcia prowadzą pani Magdalenia Drobnik i pan Rafał Fahrenholz. Najlepsze zdjęcia zostały wybrane do projektu Comenius. (Beata Fonderska)

 

2. Kobieta w religii

Klasa III TB pod kierunkiem s. Damaris brała udział w projekcie pt. “Kobieta w religii”. Opisaliśmy postrzeganie kobiety w religii katolickiej dawniej – w średniowieczu (opierając się na tekstach m.in. św. Augustyna) i dziś (opierając się na tekstach papieża Jana Pawła II). Projekt ilustrowany był zdjęciami wykonanymi przez uczniów naszej klasy na plenerze fotograficznym w Częstochowie oraz zdjęciami z misji w Afryce, w której uczestniczyła jedna z sióstr zakonnych ze zgromadzenia, do którego należy s. Damaris. Opisaliśmy również głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze kult maryjny. Liderką projektu była Ania Sułkowska. Efekty naszej pracy s. Damaris przedstawiła na lekcjach religii w klasach drugich i trzecich, omawiając temat “Kobieta w religii katolickiej”.(Anna Sułkowska)

3. Autorytety kobiece

Klasa III TA podczas lekcji wiedzy o kulturze prowadziła dyskusje na temat autorytetów kobiecych. W trakcie dyskusji uczniowie wymieniali znane Polki i argumentowali, dlaczego są dla nich autorytetami. Po lekcji każdy zobowiązał się przygotować krótką biografię wybranej kobiety wraz z uzasadnieniem. Następnie uczniowie wybrali 5 przykładów kobiet, które dla nich wszystkich stanowią największy autorytet. Ich biografie zostały włączone do projektu, który przedstawiliśmy partnerom. (Paula Mędrzykowska)

4. Jaką rolę odgrywa kobieta w Twoim kraju?

Do tego zadania zgłosili się uczniowie klasy II TC. Podczas godziny wychowawczej wychowawca klasy prof. Jan Gwóźdź poinformował o programie Comenius i przedstawił ankietę nt. Jaką rolę odgrywa kobieta w Twoim kraju?, przysłaną przez szkołę niemiecką. W zrozumieniu ankiety pomógł nam jeden z rodziców – nauczyciel języka angielskiego. Po wypełnieniu ankiety przez wszystkich uczniów, podliczyliśmy jej wyniki. W ten sposób powstał materiał o rolach pełnionych przez polskie kobiety.(Zuzanna Kursa) Zebrane informacje zostały graficznie przetworzone pod kierunkiem pani Beaty Skipirzepskiej przez uczniów klasy III TA w ramach zajęć z przedmiotu Elektroniczne techniki obrazowania. Uczniowie zostali zapoznani najpierw z programem Comenius, celami projektu “Jaką rolę odgrywa kobieta w Twoim kraju?” i wynikami ankiet, a następnie, po ustaleniu jednolitej formy graficznej, wykonali diagramy dokumentujące rolę kobiety w Polsce.(Beata Skipirzepska) Ideal of the European woman

Październik 2008

Wizyta studyjna w Wilnie

Udział wzięli:
1. Luiza Wójcik – kl. II TB
2. Paula Mędrzykowska – kl. III TA
3. Filip Kamiński – kl. III TB
4. Michalak Daniel – kl. III TA
oraz nauczycielki: pani Maria Ruszczyńska i Anna Chwedyna

Między 23 a 27 listopada 2009 roku my, uczniowie Technikum Fototechnicznego, mieliśmy przyjemność uczestnictwa w projekcie COMENIUS. Wyjazd nasz do Wilna miał na celu zarówno prezentacje przygotowanych przez nas projektów, jak i dyskusję z naszymi rówieśnikami z zagranicy (Litwy, Niemiec, Turcji i Rumunii) na temat “Kobieta”.
Pierwszego dnia wzięliśmy udział w uroczystych obchodach 10-lecia polskiej szkoły im. Antoniego Wiwulskiego. Następnie odbyła się prezentacja wszystkich zgromadzonych szkół oraz pierwszego z tematów: “Kobieta w fotografii”, który przedstawialiśmy jako zaznajomieni z tą dziedziną wykonawcy projektu. Tego samego dnia debatowaliśmy również o roli kobiet, porównując różnice i podobieństwa między nimi w poszczególnych krajach partnerskich. Spotkanie nie odbyło się bez dyskusji i wymiany poglądów. Po męczącym i pełnym atrakcji dniu poszliśmy całą grupą podziwiać piękno wileńskiej Starówki.
Kolejny dzień rozpoczął się prezentacją projektu “Autorytety kobiece”, gdzie przykładami były kobiety w różnym wieku i pełniących różne zawody. Wspólne kreowanie portretu idealnej Europejki bez wątpienia mogę uznać za temat, w którym wszyscy zgadzaliśmy się, co do cech przez nią reprezentowanych. Najczęściej powtarzającymi się przymiotnikami były: inteligentna, mądra, wykształcona, pracowita i ładna. Następnie poruszaliśmy kwestię różnic i podobieństw kobiet w religii, uwzględniając oczywiście odmienność naszych wyznań i poglądów. Ostatnim zaś tematem tego dnia był problem związany z rasizmem. Wspólnie braliśmy udział w warsztatach na ten temat i zastanawialiśmy się nad pomysłami przeciwdziałania.
Nasz ostatni dzień, tak fascynującego i rozwijającego naszą wiedzę wyjazdu, spędziliśmy zwiedzając Wilno. Spacerując, podążaliśmy śladami obcych kultur. Jeden dzień jest to jednak stanowczo za mało, aby poznać i dokładnie przyjrzeć się temu miastu. (Luiza Wójcik)

Wiosna 2009

Tablica informacyjna

Uczniowie klasy I TD pod kierunkiem pani Ewy Kańskiej przygotowali w trakcie zajęć z przedmiotu Rysunek i kompozycja tablicę informacyjną nt planowanych w ramach programu Comenius działań i wizyt studyjnych. Tablica została wywieszona w eksponowanym miejscu w głównym budynku szkoły, promując program wśród uczniów, rodziców, kandydatów do ZSF i ich rodzin oraz zaproszonych z okazji Dnia Fotografii gości: Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wola, Naczelnika Wydziału Oświaty, laureatów organizowanego przez szkołę konkursu fotograficznego dla warszawskich gimnazjalistów oraz prelegentów prowadzących wykłady i warsztaty. (Ewa Kańska)

Projekt pt. Co inni powinni o mnie wiedzieć?

1. Dochody i wydatki rodziny – ankieta

Projektem związanym z analizą dochodów i wydatków rodziny w Polsce zajęła się klasa II TA z wychowawczynią panią Angeliką Kowalską. Najpierw nauczycielka omówiła cele i zadania programu Comenius, a następnie zapoznała uczniów z pytaniami zawartymi w ankiecie przysłanej przez partnera niemieckiego. Od swoich rodziców uczniowie dowiedzieli się, jakie są dochody i wydatki w ich rodzinach. Po uzyskaniu tych informacji wypełnili ankietę, a dwie koleżanki dokonały podliczenia wyników.(Agata Rzemek)

2. Film pt. Zajęcia w wolnym czasie

Uczniowie klasy III TA przygotowania do filmu rozpoczęli ankietą, która miała sprawdzić i określić najczęściej wykonywane zajęcia w wolnym czasie wśród swoich rówieśników. Podczas zajęć lekcyjnych na podstawie wyników badań wybrali te, które cieszyły się największą popularnością i układali historyjki, które stały się podstawą scenariusza filmu. Materiały te opracowała reżyser projektu Sara Gołębiowska i wraz z operatorami i montażystami oraz aktorami: Rafałem Żołondowskim (główny bohater), Agnieszką Wiatrowską, Paulą Urbanek, prof. Kazimierzem Zawadzkim, prof. Krzysztofem Kowalczukiem, Piotrem Szurgotem, Konradem Oleksiakiem, Anną Tarmowską, Klaudią Niewęgłowską, Katarzyną Wróblewską, Agnieszką Radulską, Kacprem Kopcińskim, Filipem Pankowskim i innymi uczniami z różnych klas technikum, stworzyli krótkometrażowy film fabularny pt. “Zajęcia w wolnym czasie”. Ta barwna opowieść ukazała wszechstronne zainteresowania uczniów naszej szkoły oraz jest świetnym dowodem na to, że potrafią oni współpracować ze sobą nie tylko w zakresie programu szkolnego, ale tworzyć nowe, kreatywne rzeczy wykraczające poza jego strukturę. (Sara Gołębiowska)

3. W co wierzę?

Projekt został zapoczątkowany dyskusją na forum klasy II TD wraz z wychowawcą klasy panią Jolantą Szymańską i szkolnym koordynatorem projektu panią Marią Ruszczyńską. Podczas dyskusji uczniowie wypowiadali się na temat postawiony w tytule projektu. Zostało wybranych dziesięć najważniejszych dla uczniów wartości. Wśród nich znalazły się: Bóg, miłość, przyjaźń, wiara w siebie, poprawa sytuacji ekonomicznej, życie po śmierci, ludzka inteligencja, sukces osobisty, przeznaczenie i przesądy. Następnie została przeprowadzona ankieta, w której wzięło udział stu uczniów z różnych klas technikum. Nadali oni rangę ważności wyżej wymienionym wartościom. Tak powstała kompletna lista dziesięciu uporządkowanych, najważniejszych dla uczniów rzeczy. Po licznych konsultacjach z uczniami i kolegami zrobiłem prezentację opartą głównie na zdjęciach – w nawiązaniu do profilu szkoły. Wspólnie z nimi napisałem kilka słów wyjaśnienia do poszczególnych punktów prezentacji, by przybliżyć, w jaki sposób sš one rozumiane przez uczniów naszej szkoły. (Kamil Michałowski )

Wizyta studyjna w Timisoarze Udział wzięli:
1. Kamil Michałowski – kl. II TD
2. Sara Gołębiowska – kl. III TA
3. Rafał Żołondowski – kl. III TA
4. Agnieszka Wiatrowska – kl. II TB
oraz nauczycielki: pani Maria Ruszczyńska i pani Agata Moroz

Pierwszego dnia pobytu w Rumunii odbyło się spotkanie z uczniami i nauczycielami z różnych krajów. Po kolei wszyscy przedstawiali swoje państwa, miasta, w których mieszkają i swoje szkoły. Oglądaliśmy przygotowane przez nas wcześniej filmy dotyczące sposobów spędzania wolnego czasu w naszych krajach i dyskutowaliśmy o naszych ulubionych zajęciach. Porównywaliśmy także dochody i wydatki rodzin w poszczególnych krajach. Wieczorem pojechaliśmy na wycieczkę po Timisoarze, gdzie szukaliśmy śladów biedy i bogactwa.
Następnego dnia dyskutowaliśmy na temat tego, w co wierzymy i jakie są nasze cele i priorytety. Można było dostrzec wyraźne różnice między poszczególnymi krajami. W niektórych państwach najważniejsza jest wiara w Boga, a mniej religijne narody na pierwszym miejscu stawiają pieniądze. Po południu podzieleni zostaliśmy na grupy, w których znajdowały się osoby z różnych krajów i przygotowywaliśmy wspólnie scenki mówiące o tym, że ludzie ubodzy są równie wartościowi jak bardziej zamożni i nie wolno ich dyskryminować ze względu na ich biedę.
Trzeciego, ostatniego, dnia zorganizowaliśmy dzień sportu. Nasza międzynarodowa drużyna, prowadziła mecze siatkówki, koszykówki i piłki nożnej z uczniami ze szkoły w Timisoarze. Jedyne, co nas wtedy zaskoczyło, to fakt, iż rumuńscy uczniowie nie bardzo chcieli grać w piłkę nożną z dziewczynami, ale w końcu doszliśmy do porozumienia i miło spędziliśmy ten czas. Wieczorem wszyscy razem poszliśmy do klubu, w którym wspólnie uczyliśmy się tańców narodowych oraz słuchaliśmy piosenek i muzyki z naszych krajów. Wieczór zakończył się dyskoteką. Następnego dnia wróciliśmy do Warszawy.  (Agnieszka Wiatrowska)

———————————————————————————————————————————————————————————————

Program: Uczenie się przez całe życie – Comenius

Tytuł projektu: “Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa”.

Partnerzy:
1.Technikum Fototechniczne – Warszawa: www.fotospokojna.com
2.AGUS/GADAT Berufliche Schule – Neuruppin (Niemcy): www.agus-gadat.de
3. Tosçelik Fen Lisesi – Iskenderun (Turcja): www.toscelikfenlisesi.k12.tr
4. Vilniaus A. Vivulskio pagrindine mokykla – Wilno (Litwa): www.vivulskio.lt.
5. Grup Scolar Industrial “Electrotimis” – Timisoara (Rumunia): http://electrotm.licee.edu.ro

Szkolny koordynator programu: Maria Ruszczyńska

Wrzesień 2009

Projekt pt. Miłość nie zna granic

1. Miłość do człowieka

Profesor Beata Skipirzepska wytypowała jako lidera grupy realizującej projekt “Miłość do człowieka” Wojciecha Artyniewa z klasy III TA. Zainteresowania ucznia dotyczące technik fotograficznych spowodowały, że jego umiejętności kreatywnego tworzenia obrazów wykraczają poza ramy programu nauczania, zwłaszcza przedmiotów, które opierają się na wykorzystaniu technologii informacyjnych w fotografii. W porozumieniu z uczniem postanowiono, że prezentacja powstanie w programie photoshop i imovie. Dzięki nowatorstwu formy stanie się ona znaczącą pomocą dydaktyczną dla nauczycieli przedmiotów techniki multimedialne i zastosowanie komputerów w fototechnice.(red Anna Chwedyna)

Wraz z grupą koleżanek i kolegów ustaliliśmy, co młodzi ludzie rozumieją pod pojęciem “miłość”. Następnie wykonaliśmy w szkolnym studiu fotograficznym zdjęcia ilustrujące te skojarzenia. Fotografie i teksty zostały połączone w jednej prezentacji, której towarzyszyła muzyka oraz pojawiały się cytaty z wierszy znanych polskich poetów. Nad złożeniem tych wszystkich elementów w jedną całość pracowaliśmy bardzo długo, aby osiągnąć zamierzony cel i wywołać w widzach pożądane emocje.(red. Wojciech Artyniew)

2. Miłość do Boga

Powyższym tematem zajęły się klasy IITD i IITB na lekcji religii. Pani Maria Ruszczyńska i pani Anna Chwedyna pokrótce przedstawiły program Comeniusa i jego zasady. Następnie wraz z siostrą Józefiną przeprowadziły dyskusję na temat znaczenia miłości do Boga dla uczniów klas drugich. W wyniku dyskusji uczniowie ustalili szczegółową treść prezentacji i zawarte w niej elementy. Razem zebrali materiały do prezentacji pt. “Miłość do Boga”, którą przygotowali Olga Madurska z klasy II TE i Robert Fršczek z klasy II TB. Tworzenie prezentacji nadzorowała pani Dorota Okoń.(red Olga Madurska)

3. Miłość do Ojczyzny

Uczniowie klasy III TC, zainspirowani przez panią wicedyrektor Annę Chwedynę oraz szkolnego koordynatora programu Comenius, panią Marię Ruszczyńską, tematem Miłości do Ojczyzny, postanowili rozpatrzyć, co w ich sercach kryje się pod tym sformułowaniem. Podczas lekcji wychowawczej oraz historii, pod opieką pana profesora Jana GwoŸdzia, każdy z nich napisał, w jaki sposób rozumie to pojęcie, po czym odbyła się dyskusja, czym tak naprawdę w dzisiejszym świecie jest miłość do Ojczyzny. Podsumowaniem pracy uczniów klasy III TC zajął się Kacper Kopciński, który przygotował na ten temat prezentację multimedialną.(red.Kacper Kopciński)

4. Wiersze o miłości

Uczniowie klasy IV TA postanowili napisać wiersze o miłości. Na lekcji języka angielskiego z profesor Ewą Górecką jako liderka grupy wyjaśniłam cele i zadania projektu oraz omówiłam zasady tworzenia krótkich utworów tzw. elfików. Są to krótkie formy literackie zawierające w pierwszym wersie jedno słowo, w drugim – 2, w trzecim – 3, w czwartym – 4 i w ostatnim -ponownie jedno słowo. Każdy z uczniów napisał przynajmniej jeden wierszyk. Odczytałam także napisany przez siebie, inspirowany własnymi przeżyciami wiersz w języku angielskim pt. “I love world”. Rafał Żołondowski udał się do Biblioteki Narodowej na poszukiwanie wybitnych przykładów poezji polskiej w języku angielskim. Po wielu trudnościach w poszukiwaniu i przeczytaniu znacznej liczby wierszy, wybrał najodpowiedniejsze z nich do zaprezentowania partnerom w trakcie wieczoru poezji miłosnej w Neuruppin: “True Love” Wisławy Szymborskiej i “Silent Lover” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wiersze te okazały się strzałem w dziesiątkę.(red.Paula Urbanek)

Październik 2009

Wizyta studyjna w Neuruppin

Udział wzięli:
1. Rafał Żołondowski – kl. IV TA
2. Paula Urbanek – kl. IV TA
3. Robert Frączek – kl. II TB
4. Olga Madurska – kl. II TE
5. Kacper Kopciński – kl. III TC
6. Wojciech Artyniew – kl. III TA
oraz nauczycielki: pani Maria Ruszczyńska i pani Anna Chwedyna

Spotkanie rozpoczęło się wspólnymi ćwiczeniami pozwalającymi poznać się wzajemnie, swoje zainteresowania i pasje. Pierwszego dnia wizyty odbyły się także projekcje prezentacji pt. “Miłość do człowieka” wszystkich krajów uczestniczących w programie. Wszyscy byli zachwyceni, jak bliska jest nam ta forma uczucia i mimo różnic kulturowych, niczym się nie rożni jej pojmowanie przez wszystkich uczestników. Po południu udaliśmy się na poszukiwanie sławnych par miłosnych w Neuruppin. Miasteczko wywarło na całej grupie bardzo duże wrażenie i oczarowało swojš architekturą. Wieczorem grupa polska wyszła z inicjatywą zorganizowania wspólnego meczu piłki nożnej. Wszyscy byli zachwyceni tym pomysłem. Drugiego dnia zaprezentowane zostały projekty “Miłość do Boga” i “Miłość do Ojczyzny”. Nie zadziwiło nas wcale, że miłość do Boga wygląda inaczej w różnych krajach partnerskich. Turcy wielbią Allacha, Niemcy są katolikami, protestantami lub ateistami. To skłoniło nas do wspólnych konkluzji, jak w naszych krajach odbierana jest wiara w Boga i jak się do tego ustosunkowujemy. W mieszanych pod względem narodowości grupach napisaliśmy także krótkie wiersze o miłości (tzw. elfiki). Wieczorem odbyły się przyjacielskie rozgrywki w kręgle. Trzeciego dnia udaliśmy się w rejs statkiem po okolicznych jeziorach. Piękno krajobrazu dało o sobie znać, bo większość była wzruszona widokami. Po powrocie do Neuruppin odbył się z udziałem burmistrza miasta wieczór poezji miłosnej – spektakl złożony z wierszy recytowanych przez przedstawicieli każdego kraju partnerskiego. Jak to poezja, wycisnęła łzy z oczu wielu uczestników. Na czwartek przewidziano wyjazd do Berlina. Niestety, pogoda nie dopisała, ale nie było to przeszkodą, aby udać się na poszukiwanie par miłosnych. Miasto wydało się nam wyjątkowo piękne. W wolnym czasie zwiedzaliśmy zakamarki Berlina. (red.Rafał Żołondowski)

Zima 2009

Wystawa fotograficzna

Tworzenia wystawy przestawiającej poszczególne projekty oraz dokumentującej wizyty studyjne zrealizowane w ramach programu Comenius podjęłam się wspólnie z Agnieszką Radulską z klasy III TB. Najpierw musiałyśmy poznać szczegółowo produkty końcowe programu, a zwłaszcza sposób i formaty ich zapisu na nośnikach, dlatego zaczerpnęłyśmy wiedzy i doświadczenia od uczniów i nauczycieli biorących udział w jego realizacji. Pomogli nam oni w dokładnym poznaniu wszystkich projektów i opowiadali o doświadczeniach zdobytych podczas wizyt studyjnych. Obejrzałyśmy także wszystkie prezentacje i filmy pod kątem adaptacji obrazu do stworzenia wystawy. Dzięki temu nasza praca była łatwiejsza. Projektowanie plakatów rozpoczęłyśmy od stworzenia ich koncepcji, następnie dokonałyśmy wyboru zdjęć i ustaliłyśmy szczegółowo treść tekstów. Przygotowanie wystawy w formie plakatów wiązało się z wieloma próbami i błędami. W jej tworzeniu w programie Photoshop pomagały nam prof. Teresa Lange i prof. Dorota Okoń. Prace wykonywałyśmy na lekcjach technik multimedialnych i zastosowania komputerów w fototechnice oraz w domu. Nasze plakaty znalazły eksponowane miejsce w szkole, prezentując dorobek programu wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom i gościom szkoły. (red.Gabriela Pieniążek)

Projekt pt. “Przyszłość Europy”

1. Sztuka teatralna pt. “Przyszłość Europy”

W lutym został ogłoszony konkurs dotyczący “Przyszłości Europy”. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego scenariusza sztuki teatralnej, która nawiązywałaby do wyżej wymienionego tematu. Klasa II TD wraz z wychowawcą, panią Ireną Kundzik i pomocą pani pedagog Marii Ruszczyńskiej, podczas burzliwych dyskusji i mimo różnic zdań, uzgodniła scenariusz. Jednak wstępny projekt został odrzucony ze względu na trudności inscenizacyjne, niespójność akcji i zbyt pesymistyczną wizję przyszłości. Uczniowie nie złożyli jednak broni i po raz kolejny zgłosili swój scenariusz do konkursu. Tym razem pomysł jednej z uczennic Amandy Ociepy okazał się być świetną bazą na zaprojektowanie scenki. Uczniowie wraz z panią pedagog połączyli wątki zaczerpnięte z mitologii greckiej i historii oraz tchnęli odrobinę własnej wizji losów Europy. Pomysł okazał się trafiony, a dzięki połączeniu przeszłości z optymistyczną wizją przyszłością, został zaakceptowany przez wszystkich uczniów klasy II TD. W konkursie brali udział także uczniowie klas III TB i II TE, którzy opracowali własne scenariusze. Konkurs został rozstrzygnięty, wyłaniając zwycięzcę – klasę II TD. Po przetłumaczeniu scenariusza na język angielski i korekcie dokonanej przez nauczycielki języka angielskiego uczniowie, którzy biorą udział w wizycie studyjnej w Iskenderun (Turcja), ustalili, jak będą wyglądać kostiumy i scenografia oraz przystąpili do prób. Uzdolnieni plastycznie uczniowie wykonali elementy dekoracji. Pracami nad powstaniem scenografii kierowała Zuzanna Goniewicz z klasy III TB.
Scenka zostanie przedstawiona podczas wyjazdu uczniów do Turcji, sfilmowana, a następnie zaprezentowana uczniom ZSF. (red.Bartosz Zakrzewski)

2. Prezentacja pt. “Przyszłość Europy”

Projekt zrealizowany został w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotów Rysunek i kompozycja oraz Elektroniczne techniki obrazowania. Zadaniem młodzieży było wykonanie indywidualnej wypowiedzi plastycznej, graficznej i fotograficznej w dowolnej technice, dotyczącej ich wizji przyszłości Europy w wybranej sferze życia człowieka: człowiek – grupa – społeczeństwo, kultura, tradycja, historia, transport, środowisko naturalne, rolnictwo, przemysł, żywioły, zagrożenia konfliktami itd. Indywidualne wypowiedzi stanowiły niedokończoną układankę puzzli, które wypełniają kontynent europejski, z zostawionymi pustymi miejscami do uzupełnienia przez innych uczestników projektu ze szkół partnerskich. Całość materiału o charakterze wizualnym miała wydŸwięk zarówno pozytywny, jak negatywny. Zebrany materiał został podzielony tematycznie na grupy: Ludzie, a nawet roboty; Podróże po kontynencie, świecie, kosmosie. Bilety dla wszystkich po 10 E; Pamięć historii i tradycji; Korzenie odrębności kulturalnej; środowisko, piękna przyroda, ekologiczne rolnictwo, Przyjazny człowiekowi przemysł. Ale przyszłość Europy to także: Nierozwiązane problemy młodych ludzi; Dewastacja środowiska naturalnego; Trudne do opanowania żywioły; Cišgle istniejšce podziały; Skutki polityki, nierozwiązanych konfliktów międzyludzkich. Z indywidualnych prac uczniów powstała prezentacja w programie Power Point, przedstawiajšca w usystematyzowany sposób ich spojrzenie na przyszłość Europy. Całością prac nad przygotowaniem projektu kierowały nauczycielki: Grażyna Jezierska i Beata Skipirzepska. (red.Grażyna Jegierska)

 

Prezentacja Power Point “Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa”

W celu propagowania idei współpracy międzynarodowej oraz dokumentowania działań szkoły w realizacji projektów europejskich, zaprosiłam wyróżniających się w trakcie zajęć komputerowych uczniów do wykonania prezentacji osiągnięć całego projektu “Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa”. Nauczycielka przedmiotu Elektroniczne Techniki Obrazowania pani Dorota Okoń wybrała do wykonania tego zadania uczniów klasy III TC Rafała Gajewskiego i Adriana Lewandowskiego – najlepszych specjalistów w pracy z programem Power Point. Uczniowie wyrazili chęć udziału w projekcie i pod kierunkiem nauczycielki przystąpili do pracy. Wspólnie z panią Okoń i ze mną omówili projekt prezentacji, jej formę i zawartość merytoryczną, obejrzeli wszelkie wykonane w ramach programu Comenius projekty oraz wybrali zdjęcia i slajdy najpełniej ukazujące zrealizowane przez uczniów działania. Prezentację wykonali w języku polskim i angielskim. Zostanie ona zaprezentowana społeczności szkolnej jako podsumowanie programu, a także, w ramach promocji szkoły, partnerom placówki w różnych projektach europejskich, kandydatom i ich rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym osobom. Przekażemy ją także władzom oświatowym, którym szkoła podlega. (red.Anna Chwedyna)

Maj 2010

Wizyta studyjna w Iskenderun

Udział wzięli:
1. Gabriela Pieniążek – kl. II TE
2. Agnieszka Radulska – kl. III TB
3. Bartosz Zakrzewski – kl. II TD
4. Rafał Gajewski – kl. III TC
oraz nauczycielki: pani Maria Ruszczyńska i pani Anna Chwedyna

W dniach 16-23 maja odwiedziliśmy w ramach programu Comenius turecką szkołę Tosçelik Fen Lisesi. Tematem projektu była przyszłość Europy. Przedstawiliśmy prezentację Power Point zawierającą prace plastyczno-graficzne o szansach i zagrożeniach naszego kontynentu, która była pretekstem do dyskusji na temat naszej wizji Europy. Oprócz tego wystawiliśmy sztukę opartą na mitologii greckiej, dotyczącą przeszłości Europy i wspólnego wkładu w jej przyszłość. Nasi partnerzy byli zachwyceni naszą grą aktorską, a także kostiumami i scenografią. Braliśmy także udział w warsztatach interpersonalnych, które były okazją do bliższego poznania wszystkich uczestników projektu.

Podczas pobytu zostaliśmy przyjęci przez kilka ważnych osobistości miasta i regionu, by przy herbacie móc usłyszeć ciekawe informacje na temat Iskenderun i okolicy. Poza tym odbyliśmy wycieczkę do Antakya, aby zwiedzić kilka historycznych i turystycznych miejsc. Ostatniego dnia zostaliśmy oprowadzeni po fabryce Tosyali Holding, który jest jednym z większych korporacji państwa tureckiego, a także spotkaliśmy się z przedstawicielem firmy. Spędziliśmy bardzo przyjemny tydzień wypełniony anglojęzycznymi rozmowami z młodymi ludŸmi, gorącym słońcem, błękitnym Morzem śródziemnym i palącym jak ogień kebabem. Wszyscy uczestnicy z pewnością wiele razy powrócą do wspomnień z tego czasu i podzielą się wrażeniami z rówieśnikami. (red.Agnieszka Radulska)

———————————————————————————————————————————————————————————————

Uczenie się przez całe życie – Comenius (Niemcy, Turcja, Rumunia, Litwa)

W lutym 2008 r. Zespół Szkół Fototechnicznych wspólnie ze szkołami w Niemczech, Turcji, Rumunii i na Litwie złożył wniosek aplikacyjny europejskiego programu współpracy “Uczenie się przez całe życie- Comenius”. Temat naszego programu brzmi: “Im więcej o sobie wiemy, ty silniejsza będzie wspólna Europa”. Podejmowane w jego ramach projekty: Portret kobiety, Co inni powinni o mnie wiedzieć?, Miłość nie zna granic, Przyszłość Europy i Cyfrowy świat, planujemy zrealizować w ciągu 2 lat – od 1.09.2008 r. do 30.06.2010 r. Program przewiduje wizyty naszych uczniów i nauczycieli w krajach partnerskich, dzięki czemu poznamy lepiej ich kulturę, historię i codzienne życie oraz poprawimy umiejętność porozumiewania się w języku angielskim.

W dniu 8 maja 2008 r. polska agencja ds. programu “Uczenie się przez całe życie” pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek pod względem formalnym. W czasie tegorocznych wakacji dowiemy się, czy uzyskaliśmy ostateczną akceptację projektu. .

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery