Badania lekarskie

Badania kandydatów do Zespołu Szkół Fototechnicznych

Kandydat do szkoły zawodowej, w której został zakwalifikowany, otrzymuje ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.
Zaświadczenie to należy złożyć w szkole najpóźniej do 26 lipca do
godz. 12.00.

Wykaz przychodni wyłonionych przez WOMP  do przeprowadzenia badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku 2016,  wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty – pobierz

1