Badania lekarskie

Badania kandydatów do Zespołu Szkół Fototechnicznych


Kandydat do szkoły zawodowej, w której został zakwalifikowany,  po złożeniu oświadczenia potwierdzającego wolę nauki (świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego) otrzymuje ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.
Zaświadczenie to należy złożyć w szkole najpóźniej do 25 sierpnia 2014 r

 Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania “Uczniowie 2014″ wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty – zostaną opublikowane w terminie późniejszym
Powiat Nazwa świadczeniodawcy Adres świadczeniodawcy Adres / miejsce rejestracji Dni i godziny przyjęć Telefon do rejestracji
1