Badania lekarskie

Badania kandydatów do Zespołu Szkół Fototechnicznych

Kandydat do szkoły zawodowej, w której został zakwalifikowany, po złożeniu oświadczenia potwierdzającego wolę nauki (świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego) otrzymuje ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie. Zaświadczenie to należy złożyć w szkole najpóźniej do 24 sierpnia 2015 r.

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania “Uczniowie 2015″ wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty

1