SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

„Zakup pomocy dydaktycznych – stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć
praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13
w Warszawie”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego